Jednostka Realizująca Projekt
AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU | INFORMACJE O PROJEKCIEZakończenie Projektu Gospodarka Wodno – Ściekowa w Gminie Jarocin


Nazwa projektu: Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Jarocin
Koszt projektu: Całkowity koszt projektu wynosi 286.611.826,12 zł. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 141.498.925,84 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych obejmuje 166.469.324,52 zł.
Cel projektu: Kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie zgromadzonej w osadach ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych.
Zadania projektu: 1. Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina 2. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie 3. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina 4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie 5. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów 6. Dostawa inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi.

Poprzez stronę pois.gov.pl/nieprawidlowosci można sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Można je również zgłaszać poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Inwestycja będzie polegała na:

 • eliminacji emisji niezorganizowanych substancji i bioaerozoli ze zbiornika retencyjnego, piaskownika, osadnika wstępnego, zagęszczacza osadu nadmiernego, zagęszczacza osadu wstępnego – obiekty te zostaną zhermetyzowane, co wyeliminuje zapachy uciążliwe dotychczas dla mieszkańców miejscowości Cielcza;
 • ujęciu i zagospodarowaniu biogazu będącego produktem procesu fermentacji i jego energetycznym spalaniu na miejscu w procesie wysokosprawnej kogeneracji, co pozwoli ograniczyć zużycie paliw kopalnych oraz wyeliminuje straty energii zachodzące podczas przesyłu energii na znaczne odległości, w wyniku tych procesów będzie możliwa produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne PWiK;
 • eliminacji emisji niezorganizowanych gazów cieplarnianych – metanu i dwutlenku węgla – do atmosfery z otwartej komory fermentacyjnej;
 • możliwości bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków funkcjonujących w regionie i możliwości wypełnienia ustaleń porozumienia międzygminnego w zakresie odbioru osadów ściekowych, zaktualizowanego poprzez listy intencyjne z Gminy Dominowo, Książ Wielkopolski, Borek Wielkopolski, Chocz, Dobrzyca, Gizałki, Czermin, Krzykosy, Żerków, Nowe Miasto nad Wartą, Kotlin, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zaniemyślu;
 • możliwości wykorzystania ścieków do procesów technologicznych oczyszczalni w miejsce zużywanej wody pitnej – po realizacji urządzeń III stopnia oczyszczania ścieków będzie to możliwe, co zmniejszy zużycie wody.

Zadanie 2, 3 i 4 dotyczy uporządkowania kwestii infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Centrum Jarocina, Osiedla Kopernika oraz ul. Poznańskiej w Jarocinie. Łącznie zadania te dotyczą prac na terenie około 88,2 ha. Zły stan techniczny (awaryjność i nieszczelność) niektórych odcinków wodociągowych determinuje konieczność ich wymiany w Centrum Jarocina oraz Osiedlu Kopernika w Jarocinie, dzięki czemu będzie możliwa ciągła dostawa wody do mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Łączna długość sieci wodociągowej przebudowywanej wraz z odcinkami bocznymi to ok. 19,8 km. Sieci te zostaną ułożone w tych samych ulicach, w których jest przebudowywany systemu kanalizacji.

Ze względu na negatywny wpływ na środowisko konieczna jest przebudowa systemu kanalizacyjnego w Centrum Jarocina oraz na os. M. Kopernika w Jarocinie, dzięki czemu na tym terenie zostanie wyeliminowana infiltracja (czyli przenikanie z uszkodzonych rurociągów ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu) i eksfiltracja (czyli przenikanie do uszkodzonych rurociągów wód opadowych i deszczowych) dzięki renowacji/przebudowie sieci przesyłowej ok. 2,5 km oraz rozdziałowi ok. 17,3 km kanalizacji ogólnospławnej w rejonach stwarzających największe problemy (Centrum Jarocina, os. M. Kopernika). Rozdział kanalizacji ogólnospławnej jest niezbędny z uwagi na występujące przy gwałtownych opadach podtopienia piwnic, które powodują niszczenie mienia właścicieli posesji oraz pogarszanie stanu technicznego budynków (m.in. zawilgocenie fundamentów i ścian). Kwestie te były wielokrotnie sygnalizowane Przedsiębiorstwu przez mieszkańców, jak i przewodniczących osiedli.

Warto podkreślić, że obszar Centrum Jarocina jest ujęty w szeroko rozumianej rewitalizacji Śródmieścia Jarocina, która docelowo spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców dzięki m.in. nowej infrastrukturze wod-kan, nawierzchniom drogi, chodnikom oraz zieleni. Na terenie Centrum Jarocina oraz Osiedla Kopernika w Jarocinie zostanie w ramach Projektu wybudowane ok. 17,5 km rurociągów deszczowych wraz z odcinkami bocznymi wraz z niezbędnymi separatorami oraz zostanie poddane odtworzeniu koryto rzeki Lipinki na terenie miasta Jarocin. Odprowadzenie wód deszczowych z tego terenu do cieku wodnego wyłącznie za pośrednictwem separatorów spowoduje efekt ekologiczny z uwagi na fakt oczyszczenia wód deszczowych z m.in. substancji ropopochodnych. Będzie to miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska – poprawi czystość wód w Lipince, Odrze oraz docelowo w Morzu Bałtyckim. Warto tu podkreślić, że odprowadzenie wód opadowych i deszczowych odrębnym rurociągiem bezpośrednio do cieków wodnych, a nie na oczyszczalnię ścieków w Cielczy usprawni jej pracę (m.in. brak zakłóceń procesu technologicznego na oś podczas nawalnych opadów), co docelowo zmniejszy koszty oczyszczania.

Ostatnie z zadań obejmujących roboty budowlane dotyczy budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów (w miejsce istniejącej) w celu dostarczania wody uzdatnionej o niższych parametrach twardości wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienie ciągłości dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednią ilością. Problemy z twardością wody z przedmiotowego ujęcia były zgłaszane przez mieszkańców, gdyż parametr ten zwiększa ilość osadzania się zanieczyszczeń na urządzeniach gospodarstwa domowego (typu pralki, czajniki, garnki) i przyspiesza ich niszczenie. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego dla tego przedsięwzięcia jest – ilość uzdatnionej wody po zakończeniu projektu w ilości 514.320 m3/rok (o ulepszonych parametrach).Aktualności


Pionierska inwestycja na oczyszczalni ścieków w Cielczy

Coraz bardziej posuwają się prace związane z budową stacji odzysku surowców w Cielczy. Odwiedziliśmy plac budowy, bo ta inwestycja jest szczególnie ważna dla naszego środowiska. Zobaczcie, jak prezentuje się pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie.

Oczyszczalnia ścieków w Cielczy

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy budowana jest innowacyjna instalacja do odzysku fosforu z wód pościekowych. Gmina Jarocin ma go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z czterech w Europie.

Przyjazna środowisku technologia odzyskiwania fosforu z osadów pościekowych powstała w Kanadzie i jest stosowana od 15 lat na oczyszczalniach w Kanadzie i USA. Wdrażana jest także na oczyszczalni w Tel Awiwie. Już wkrótce stosowana będzie też w Cielczy. Na europejskim rynku technologia wprowadzana jest przez firmę Krevox – Europejskie Centrum Ekologiczne. Zastosowano ją w ostatnich latach w trzech oczyszczalniach: w Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii. – Nie ma takiej instalacji w Europie, na wschód od Amsterdamu – podkreśla wyjątkowość inwestycji burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Już wkrótce oczyszczalnia ścieków w Cielczy jako pierwsza w Polsce zakończy swój żywot, bo na jej miejscu pojawi się bardziej ekologiczna i ekonomiczna Stacja Odzysku Surowców.

Pozyskiwany w ten sposób produkt wykorzystywany jest jako dodatek do nawozów podnoszący zawartość fosforu, dodatkowo ze względu na specyfikę składu chemicznego jest to fosfor w formie niewymywalnej, tj. odpornej na nagłe opady lub stany powodziowe wypłukujące zastosowane wcześniej nawozy. Dostępny w tej formie fosfor uwalnia się stopniowo do gleby wraz z rozwojem sytemu korzeniowego w całym okresie wegetacji roślin. W gminie Jarocin produkt wykorzystywany będzie m.in. do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, które w ostatnim czasie poddane zostały rewaloryzacji.

Budowa instalacji odzysku fosforu z odcieków po procesie głębokiej fermentacji to jedna z trzech części całej modernizacji oczyszczalni. W ramach dwóch pozostałych zadań modernizowany jest ciąg technologiczny tzw. ściekowy oraz kompleksowo modernizowany i rozbudowywany jest ciąg przetwarzania osadów ściekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zawansowanej fermentacji metanowej, przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu wykonanych już prac. Poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, wykonane zostaną: dwie zamknięte komory fermentacji oraz instalacje: biogazu, odwadniania wstępnego, hydrolizy termicznej, utylizacji gazów procesowych. Powstanie też kompleks budynków nowej instalacji odwadniania osadów oraz wiaty osadów, instalacji przygotowania  rozprowadzenia wody technologicznej z odpływu oczyszczalni (oczyszczony ściek), nowego systemu sterowania i monitoringu obiektów oczyszczalni, kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów i placów utwardzonych oczyszczalni ścieków.

Realizacja całego projektu modernizacji oczyszczalni w Cielczy kosztować będzie ponad 100 mln zł netto. Zgodnie z umową roboty budowlano – montażowe wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów mają zostać zakończone w połowie sierpnia, natomiast uzyskanie decyzji nawozowej planowane jest na przyszły rok.

Zakończone zostały prace związane z hermetyzacją obiektów oczyszczalni ścieków w Cielczy. Dzięki temu ograniczona została emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wydzielanie się uciążliwych zapachów, na które skarżyli się mieszkańcy Cielczy. Jako pierwszy zhermetyzowany został zbiornik retencyjny. W następnej kolejności: piaskownik, osadnik wstępny, zagęszczacz osadu nadmiernego oraz zagęszczacz osadu wstępnego.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy to jedno z zadań realizowanych w ramach jeszcze szerszego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Na realizację tego ogromnego projektu o wartości ok. 287 mln zł netto PWiK pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 141 mln zł. Poza modernizacją oczyszczalni przedsięwzięcie obejmuje zrealizowane już: rewitalizację osiedla Kopernika w Jarocinie, budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowę najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie w ul. Poznańskiej oraz wykonywaną obecnie rewitalizację śródmieścia Jarocina.

Prośba do mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie

Prace na Rynku w Jarocinie

Prace związane z rewitalizacją centrum Jarocina będą coraz bardziej intensywne. Ich postęp zależy w dużej mierze od zrozumienia i życzliwego podejścia ze strony mieszkańców.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie zwraca się do mieszkańców z gorącym apelem, by w miarę możliwości ograniczać ruch samochodowy w centrum, a także parkować auta poza terenem rewitalizowanym. Do dyspozycji jest cały czas parking przy ul. Św. Ducha. – Bardzo prosimy o zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia. Wszystko, co robimy, robimy to po to, by wszystkim żyło się lepiej – informuje PWiK.

Największe utrudnienia będą miały miejsce od marca do maja. Postęp prac zależy w dużej mierze od zrozumienia i życzliwego podejścia ze strony mieszkańców Jarocina.

W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy powstają kolejne, nowoczesne obiekty

Trwa realizacja trzeciego etapu modernizacji oczyszczalni w Cielczy. Wprowadzane tam nowatorskie technologie pozwolą na odzyskiwanie z wód poosadowych – surowców do produkcji nawozów. Roboty budowlano – montażowe wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów nowej stacji odzysku surowców mają zostać zakończone w połowie sierpnia 2022 roku. Uzyskanie decyzji nawozowej planowane jest rok później.

W ramach trzeciego etapu modernizacji oczyszczalni w Cielczy, poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, powstają dwie zamknięte komory fermentacji oraz instalacje: biogazu, odwadniania wstępnego, hydrolizy termicznej, utylizacji gazów procesowych. Zaplanowano też budowę kompleksu budynków nowej instalacji odwadniania osadów oraz wiaty osadów. Powstanie instalacja rozprowadzenia wody technologicznej z odpływu oczyszczalni (oczyszczony ściek), nowego systemu sterowania i monitoringu obiektów oczyszczalni oraz kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów i placów utwardzonych oczyszczalni ścieków.

Przypomnijmy, że plac budowy pod realizację trzeciego – ostatniego etapu inwestycji przekazano pod koniec kwietnia tego roku. Obejmuje on kompleksowe wykonanie modernizacji i rozbudowy ciągu przetwarzania osadów ściekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zaawansowanej fermentacji metanowej, przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu wykonanych już prac. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum, którego liderem jest AB Industry S.A., współpracujące z firmą Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.

W ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie realizuje dwa rozpoczęte wcześniej etapy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy. Są to: modernizacja ciągu technologicznego tzw. ściekowego oraz budowa instalacji odzysku fosforu z odcieków po procesie głębokiej fermentacji. W powstającej instalacji, z wód poosadowych będą odzyskiwane surowce do produkcji nawozów. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie.

Realizacja całego projektu modernizacji oczyszczalni kosztować będzie ponad 100 mln zł netto. Zgodnie z umową roboty budowlano – montażowe wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów mają zostać zakończone w połowie sierpnia 2022 roku, natomiast uzyskanie decyzji nawozowej planowane jest rok później.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy to ostatnie z zadań realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Na realizację tego ogromnego projektu o wartości ok. 287 mln netto zł PWiK pozyskał dofinansowanie w wysokości 141 mln zł. Poza modernizacją oczyszczalni przedsięwzięcie obejmuje zrealizowane już: rewitalizację osiedla Kopernika w Jarocinie, budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowę najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie w ul. Poznańskiej, dostawę inteligentnego programu do zarządzania infrastrukturą wod. – kan.  oraz wykonywaną obecnie rewitalizację Śródmieścia Jarocina.

Pierwsze próby rozruchowe zgodnie z planem i bez zakłóceń

O powstającej w Cielczy pod Jarocinem nowoczesnej Stacji Odzysku Surowców pisaliśmy wielokrotnie. To tutaj budowana jest pierwsza w Polsce instalacja, w której z osadów pościekowych odzyskiwany będzie fosfor. Po montażu nowych urządzeń, teraz stacja przechodzi etap prób przedrozruchowych.

W ubiegłym tygodniu,  w Cielczy gościli przedstawiciele kanadyjskiej firmy OSTARA, którzy sprawdzali prawidłowy montaż i podłączenie nowych urządzeń. Specjaliści nie mieli zastrzeżeń do przeprowadzonych dotychczas prac. Próby przedrozruchowe zakończą się w połowie czerwca.

fosfor

Pierwsza w Europie na wschód od Amsterdamu

Przyjazna środowisku technologia odzyskiwania fosforu z osadów pościekowych powstała w Kanadzie i jest stosowana od 15 lat na oczyszczalniach w Kanadzie i USA. Obecnie wdrażana jest także na oczyszczalni w TelAvivie. Już wkrótce stosowana będzie też w Cielczy. Na europejskim rynku technologia wdrażana jest przez firmę Krevox – Europejskie Centrum Ekologiczne. Zastosowano ją w ostatnich latach w trzech oczyszczalniach: w Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii. – Nie ma takiej instalacji w Europie, na wschód od Amsterdamu – podkreśla wyjątkowość inwestycji burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki i dodaje, że już wkrótce oczyszczalnia ścieków w Cielczy, jako pierwsza w Polsce zakończy swój żywot, bo na jej miejscu pojawi się bardziej ekologiczna i ekonomiczna Stacja Odzysku Surowców. – Ze starą oczyszczalnią ścieków, stacja odzysku surowców nie będzie miała nic wspólnego – dodaje.

Ekologicznie i ekonomicznie

Pozyskiwany w ten sposób produkt wykorzystywany jest jako dodatek do nawozów podnoszący zawartość fosforu, dodatkowo ze względu na specyfikę składu chemicznego jest to fosfor w formie niewymywalnej tj. odpornej na nagłe opady lub stany powodziowe wypłukujące zastosowane wcześniej nawozy. Dostępny w tej formie fosfor uwalnia się stopniowo do gleby wraz z rozwojem sytemu korzeniowego w całym okresie wegetacji roślin.

W Gminie Jarocin produkt wykorzystywany będzie m.in. do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, które w ostatnim czasie poddane zostały rewaloryzacji.

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni…

Budowa instalacji odzysku fosforu z odcieków po procesie głębokiej fermentacji to jedna z trzech części całej modernizacji oczyszczalni. W ramach dwóch pozostałych zadań modernizowany jest ciąg technologiczny tzw. ściekowy oraz kompleksowo modernizowany i rozbudowywany jest ciąg przetwarzania osadów ściekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zawansowanej fermentacji metanowej, przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu wykonanych już prac. Poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, wykonane zostaną: dwie zamknięte komory fermentacji oraz instalacje: biogazu, odwadniania wstępnego, hydrolizy termicznej, utylizacji gazów procesowych. Powstanie też kompleks budynków nowej instalacji odwadniania osadów oraz wiaty osadów, instalacji przygotowania  rozprowadzenia wody technologicznej z odpływu oczyszczalni (oczyszczony ściek), nowego systemu sterowania i monitoringu obiektów oczyszczalni, kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów i placów utwardzonych oczyszczalni ścieków.

Realizacja całego projektu modernizacji oczyszczalni w Cielczy kosztować będzie ponad 100 mln zł netto. Zgodnie z umową roboty budowlano – montażowe wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów mają zostać zakończone w połowie sierpnia 2022 roku, natomiast uzyskanie decyzji nawozowej planowane jest rok później. 

…to część szerszego projektu z unijnym dofinansowaniem

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy to ostatnie z zadań realizowanych w ramach jeszcze szerszego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Na realizację tego ogromnego projektu o wartości ok. 270 mln zł PWiK pozyskał dofinansowanie w wysokości 136 mln zł. Poza modernizacją oczyszczalni przedsięwzięcie obejmuje zrealizowane już: rewitalizację osiedla Kopernika w Jarocinie, budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowę najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie w ul. Poznańskiej oraz wykonywaną obecnie rewitalizację Śródmieścia Jarocina.

Modernizują kanał ściekowy metodą bezwykopową

Nad ulicą Kasztanową, na specjalnej konstrukcji podwieszony został tymczasowy rurociąg. Zapewnia on ciągły przepływ ścieków do oczyszczalni w Cielczy, przy jednoczesnej modernizacji kanału ściekowego, który biegnie ul. Poznańską w Jarocinie.

Kanał w ul. Poznańskiej został wykonany z rur betonowych. Ze względu na ilość odprowadzanych nim ścieków, jest jednym ze strategicznych składników miejskiej sieci kanalizacyjnej. Niestety posiada wiele przesunięć i jest nieszczelny na złączach. Uszkodzenia te mogą powodować niepożądane przenikanie ścieków do gruntu. Wykonywana na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie modernizacja kanału zdecydowanie wpłynie na uszczelnienie sieci. By inwestycja, w jak najmniejszym stopniu utrudniała ruch w mieście, realizowana jest metodą bezwykopową z użyciem termoutwardzalnego rękawa szklanego z zastosowaniem żywic epoksydowych. Wykonawcą prac jest warszawska firma Aarsleff Sp. z o.o. Roboty, które są realizowane w ul. Poznańskiej, na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Kasztanowej, mają zakończyć się do 5 czerwca.

W ulicy Wolności budowany jest 200-metrowy zbiornik retencyjny

Trwa budowa kanału deszczowego na ul. Wolności w Jarocinie.  By skrócić czas prowadzonych robót, wykonawca zdecydował o prowadzeniu prac instalacyjnych w systemie całodobowym. Inwestycja jest ogromnym przedsięwzięciem pod względem logistycznym. Z uwagi na brak miejsca na zmagazynowanie rur w pobliżu realizowanej budowy, w marcu i kwietniu przez miasto transportowane będą ogromne rury o średnicy 3 m.


Ponadgabarytowe transporty będą się odbywały okresowo, zgodnie z potrzebami wynikającymi z tempa robót. Jest ono uzależnione od szeregu nieprzewidywalnych czynników, w tym warunków gruntowo-wodnych.
Trasa przejazdu tych transportów to ul. Brzozowa – Powstańców Wielkopolskich – Węglowa – Wrocławska – Wojska Polskiego – Śródmiejska.

Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje w centrum miasta prace modernizacyjne związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”. Jednym z zadań tej ogromnej inwestycji jest kanał deszczowy w ul. Wolności. Zbiornik, który tam powstaje będzie miał 200 m długości. Obiekt zostanie wykonany metodą bezwykopową. Przypomnijmy, że wcześniej podobny zbiornik o całkowitej długości 76 m powstał pod płytą jarocińskiego rynku. Tam jednak inwestycja została zrealizowana w wykopie otwartym.

W zbiornikach gromadzić się będą wody opadowe oraz roztopowe, które będą odpływały do Lipinki. Powstanie nowych elementów infrastruktury skutecznie odbierającej wody opadowe, pozwoli na jej retencjonowanie i kontrolowane odprowadzenie do środowiska naturalnego. Skutkiem takich działań będzie hydrauliczne odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków. Ujęcie wód opadowych w szczelne systemy kanalizacyjne poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych, polegających na podczyszczaniu wód opadowych, zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.

By przyspieszyć prace rewitalizacyjne realizowane w ul. Wolności, od 15 marca instalacje na tym odcinku będą prowadzone w trybie całodobowym.  Jak informuje wykonawca, praca w systemie 7 dni w tygodniu przez 24 godz. na dobę, skróci czas wykonywanych robót wiertniczych o połowę – z 3 do 1,5 miesiąca. System pracy ciągłej zapewni jednocześnie większe bezpieczeństwo na budowie, niemal całkowicie eliminując niekontrolowany wpływ mas ziemi do ogromnych rur o średnicy 3m.

Proekologiczne inwestycje na Oczyszczalni Ścieków w Cielczy

Obecne prace modernizacyjne na Oczyszczalni Ścieków w Cielczy sprzyjają wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych środowisku.

Na oczyszczalni ścieków w Cielczy wznowione zostały prace budowlane związane z budową innowacyjnej instalacji do odzysku fosforu z osadów pościekowych. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie technologiczne w naszym kraju i jedno z pierwszych w Europie. W nowoczesnym obiekcie z osadów ściekowych zostaną odzyskane surowce takie jak fosfor oraz azot.

Surowce te będą odzyskiwane w postaci granulatu struwitu o wysokiej czystości, który będzie wykorzystywany jako nawóz mineralny. Pozyskiwany w wyniku tego procesu struwit będzie przekazywany gminie Jarocin, która będzie go wykorzystywać do nawożenia terenów miejskich. Koszt wykonania tej instalacji to blisko 9 mln zł netto. Planowany termin jej ukończenia to czerwiec 2021 r., następnie trzy miesiące potrwa okres rozruchu technologicznego, a kolejne 12 miesięcy to okres na uzyskanie decyzji nawozowych.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy jest częścią projektu pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” o wartości ponad 273 mln złotych. Zadanie to jest realizowane przy wymiernym wsparciu środków UE w wysokości ponad 135 mln złotych.

Rewolucyjne zmiany w centrum Jarocina

Centrum miasta całkowicie się zmieni, śródmieście będzie połączone z parkiem oraz powstaną nowe miejsca rekreacji wraz z licznymi terenami zielonymi.

W śródmieściu trwają prace związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”, który realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie. Spółka pozyskała na to jedną z największych w historii miasta dotacji z Unii Europejskiej – ponad 135 mln złotych. Władze miasta chcą wykorzystać projekt i przy okazji zrewitalizować całą starówkę. Zostanie więc wymieniona nie tylko infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, ale też zupełnie zmieni się wygląd starego miasta. PWiK na bieżąco informuje mieszkańców o wyłączeniach wody, utrudnieniach w ruchu, czy zamknięciu poszczególnych ulic. Powstała także specjalna strona internetowa ze wszystkimi najnowszymi informacjami na temat rewitalizacji www.rewitalizacjajarocin.pl. Każdy może też zadzwonić do PWiK-u, gdzie uzyska kompleksowe informacje. Spółka stworzyła również w centrum miasta specjalny punkt informacyjny. Do dyspozycji mieszkańców śródmieścia przygotowano darmowe miejsca postojowe na parkingu przy ul św. Ducha.

Inwestycja ta potrwa 662 dni. Nie oznacza to jednak, że przez dwa lata będą rozkopane wszystkie ulice w śródmieściu. Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań aby sprawnie przeprowadzić całość prac w centrum Jarocina a prowadzona inwestycja była w jak najmniejszym stopniu uciążliwa w szczególności dla mieszkańców terenów objętych rewitalizacją. Firmy, które realizują inwestycje – spółka DROBUD w kooperacji z WUPRINŻ S.A. – będą prowadziły prace stopniowo.

Prace na osiedlu Kopernika dobiegają końca!

Na osiedlu Kopernika w Jarocinie dobiega końca największa w historii tego terenu inwestycja – całkowita przebudowa infrastruktury: naziemnej i podziemnej.

Sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i przykanalikami do wpustów ulicznych zostały wykonane w 100 procentach. Wykonano nawierzchnie asfaltowe (warstwę wiążącą) na ul. Cichej, ul. Marcinkowskiego, ul. Staszica, ul. Chopina, ul. Kopernika, ul. Konopnickiej, ul. Broniewskiego, ul. Estkowskiego, ul. Matejki oraz na ulicach wokół cmentarza wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i parkingami. Od początku tego roku na terenie osiedla zamontowano oznakowanie pionowe dróg. Rozpoczęto też prace związane z wymianą gruntu pod tereny zielone.  Pozostaje jeszcze ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na terenie całego osiedla, wykonanie wyniesionych skrzyżowań  z kostki pozbrukowej  (2 szt.) oraz oznakowania poziomego i prac związanych z nasadzeniami 265 szt. drzew.

Informacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że w dniu 23.12.2019r. na podstawie przepisu art. 134 ust. 1 i 5 pkt 1 w zw. z art. 63 ust. 1 oraz w zw. art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. „Kontynuacja budowy ciągu technologicznego w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina”.

Sieć wodno-kanalizacyjna w efektywnym zarządzaniu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie rozpoczyna realizację kolejnego zadania w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Tym razem wdrażane jest efektywne zarządzanie siecią za pomocą inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. W piątek 26 lipca podpisana została umowa z wykonawcą zadania – warszawską firmą SYGNITY Spółka Akcyjna.

Firma ma czas na wprowadzenie systemu do końca czerwca przyszłego roku. Prace obejmą m.in. wykonanie analizy przedwdrożeniowej, dostarczenie wszelkich licencji oraz sprzętu komputerowego, pozyskanie danych i przygotowanie całego systemu, wraz z przeszkoleniem pracowników, do finalnej eksploatacji.

Jak podkreśla prezes PWiK, Remigiusz Nowojewski, wdrożenie systemu ma na celu zapewnienie oszczędności wody, monitorowanie przecieków, strat wody z sieci wodociągowej, zapobieganie infiltracji wód do sieci kanalizacyjnych oraz monitorowanie wycieków ścieków do środowiska. System ma także ułatwić kontakt pomiędzy przedsiębiorstwem a mieszkańcem. – Dzięki systemowi będziemy mogli szybciej reagować na pojawiające się awarie i sytuacje nieprzewidziane. Tym samym zminimalizujemy skutki awarii, straty wody na sieci, a zatem wpłynie to na oszczędność zasobów wody, monitorowanie przecieków, zapobieganie infiltracji ścieków do środowiska – potwierdza Elżbieta Kostka, kierownik jednostki realizującej projekt. Jak dodaje, wykorzystanie programu poprzez szybszy dostęp do informacji, łatwość sprawdzania różnych wariantów rozbudowy sieci, ogólny dostęp do bazy wiedzy o sieci – spowoduje zracjonalizowanie wydatków na planowanie inwestycji oraz zwiększy efektywność pracy kadry.

Wdrożenie systemu będzie kosztowało 1 mln 845 tys. zł. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Całe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 5 zadań o łącznej wartości ponad 255 mln zł. Połowę tej kwoty – 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie pozyskało z funduszy unijnych. Ten sukces umożliwił m.in. budowę najnowocześniejszej w Europie stacji odzysku surowców, w której z osadów pościekowych odzyskiwany będzie nawóz i biogaz. W ramach projektu powstała też nowa Stacja Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowano najstarszy kanał przesyłowy w Jarocinie. Dalece zaawansowane są także prace związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z rewitalizacją Os. Kopernika i jarocińskiej starówki. Efektywne zarządzanie siecią za pomocą inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową jest kolejnym zadaniem w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”.

Kanał na kolejne 100 lat

W miniony wtorek oficjalnie do użytku oddany został zmodernizowany kanał przesyłowy w ul. Poznańskiej w Jarocinie. Była to renowacja najstarszego odcinka kanalizacji w mieście, ponieważ jest to kanał poniemiecki, który powstał w 1918 roku. Tym samym zakończony został drugi etap największej inwestycji w historii gminy – projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”, którego wartość to blisko ćwierć miliarda złotych.

Kanał przesyłowy biegnący w ul. Poznańskiej w Jarocinie odbiera ścieki z południowo-zachodniej części gminy oraz z gminy Jaraczewo i przenosi je do oczyszczalni ścieków w Cielczy. Obecnie natężenie przepływu sięga tu nawet 3 milionów litrów na dobę. To najstarszy odcinek kanalizacji w mieście który powstał w 1918 roku. – Spotykamy się na otwarciu drugiego zadania z dużego projektu, wspomaganego przez środki unijne. Pierwsze było otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, dzisiaj robimy otwarcie najstarszego kanału w mieście po renowacji. Blisko 2 km starej sieci, kształtu jajowego, zostało utwardzone rękawem termoutwardzalnym. Tak jak już wspominałem blisko 2 km sieci, 21 przyłączy, również wykonane kilkaset metrów kanalizacji z rur kamionkowych. Wszystko po to, by ścieki bezawaryjnie docierały do nas, do oczyszczalni – mówił podczas uroczystości Remigiusz Nowojewski, prezes zarządu PWiK.

W ramach inwestycji zrealizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kanał o długości ponad 2 kilometrów został poddany renowacji. Przedsięwzięcie realizowane było na drodze, na której odbywał się ruch samochodowy. Było to możliwe dzięki zastosowaniu bezwykopowej metody z wykorzystaniem rękawa termoutwardzalnego. – W przypadku tej inwestycji zastosowana została nowoczesna, bezwykopowa technologia, polegająca na zastosowaniu rękawa z włókna szklanego, utwardzonego promieniami UV. To pierwsza tego typu inwestycja wykonana na terenie gminy Jarocin – mówiła podczas uroczystości Elżbietka Kostka, kierownik jednostki realizującej projekt. – Ta inwestycja pozwoli nam korzystać z tego kolektora przez kolejne 100 lat – podkreśliła Elżbieta Kostka.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do likwidacji nieszczelności kanału w ul. Poznańskiej, a co za tym idzie – do wyeliminowania ryzyka skażenia biologicznego. Poza tym zmodernizowany odcinek sieci przesyłowej gwarantuje ciągły i bezawaryjny odbiór ścieków. – Jest to zadanie o tyle istotne, że bez tego kolektora nie funkcjonowałaby kanalizacja w mieście, ani też oczyszczalnia ścieków w Cielczy nie mogłaby pobierać ścieków z miasta i okolicznych miejscowości. Dlatego też ta inwestycja jest także ważna ze względów ekologicznych. Wiemy, jakie były awarie podczas dużych opadów deszczu – wylewało przed oczyszczalnią ścieków. I nie tylko. Również w mieście mieliśmy podtopienia – mówił Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. – Niedawno słuchałem audycji w Radiu Poznań na temat problemów z wodami opadowymi i kanalizacją w Poznaniu. Zastanawiają się, jak rozdzielić kanalizację, jak ją przebudować, bo im się wszystko zapycha, myślą skąd pozyskać środki… Oni są w tej fazie, w której my byliśmy dawno, dawno temu. W tym momencie finalizujemy projekt, którego realizację rozpoczęliśmy kilka ładnych lat temu. W ciągu najbliższych 2-3 lat problemy w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną w całej gminie praktycznie w całości rozwiązane. Świadczy to o tym, że większe miasta, które mają znacznie więcej dochodów własnych, są daleko za nami. Ich przedstawiciele mogliby przyjechać do Jarocina i uczyć się od nas, jak pozyskiwać środki i skutecznie realizować założone cele – podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Oficjalnym przypieczętowaniem zakończenia renowacji kanału przesyłowego było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która została zamieszczona na skwerze przy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Poznańskiej w Jarocinie. Dokonali tego burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki i prezes zarządu PWiK, Remigiusz Nowojewski.

Inwestycja, której koszt wyniósł 5,8 mln zł została zrealizowana w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. To drugie zadanie, spośród sześciu, których realizację obejmuje projekt. W grudniu ubiegłego roku do użytku oddana została Stacja Uzdatniania Wody w Stefanowie z technologią zmiękczania wody. Projekt Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizowany jest z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania to 128 mln zł, a łączny koszt całego projektu to 255 mln zł.

Pierwsza w Polsce instalacja do odzysku fosforu powstaje w Cielczy

Wczoraj na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy rozpoczęto montaż instalacji do odzysku fosforu z osadów pościekowych. To część nowoczesnej Stacji Odzysku Surowców, która powstaje w tym miejscu. Obiekt w Cielczy będzie pierwszą tego typu instalacją nie tylko w Polsce, ale także w naszej części Europy.

W Cielczy powstaje pierwsza w Polsce innowacyjna instalacja do odzysku fosforu i azotu z wód pościekowych, a także instalacja hydrolizy oraz biogazu wraz z kogeneracją i odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. – Projekt, który realizujemy, to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku – mówi burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. – Powstanie tu nowoczesna stacja odzysku surowców z najnowszymi technologiami z dziedziny oczyszczania ścieków. Nie ma podobnej stacji na wschód od Amsterdamu, u nas będzie pierwsza w tej części Europy – podkreśla burmistrz Pawlicki.

W nowoczesnym obiekcie z osadów ściekowych, odzyskiwane będą surowce do produkcji nawozów oraz biogaz. – Zadanie chcemy zakończyć uzyskaniem decyzji nawozowej na osady, które po przetworzeniu będzie można stosować jako nawóz do stosowania rolniczego. Fosfor będzie przez 5 lat przekazywany gminie Jarocin, która będzie go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parkach czy przy szkołach – mówi Elżbieta Kostka, dyrektor techniczny PWiK Jarocin i kierownik jednostki realizującej projekt.

Modernizacja oczyszczalni pomoże również w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. Będzie to możliwe dzięki hermetyzacji obiektów. Całkowity koszt inwestycji, która ma zakończyć się w 2020r., to ponad 110 mln zł. Inwestycję realizuje spółka Control Process EPC Enviromental Protection 3.

Modernizacja oczyszczalni jest jednym z sześciu zadań realizowanych w ramach ogromnego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Łączna wartość całego projektu to blisko 256 mln zł. Na wykonanie przedsięwzięcia, PWiK w Jarocinie pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości 128 mln zł.

Umowa na rewitalizację Śródmieścia podpisana

Już wkrótce w centrum Jarocina zostanie całkowicie zmodernizowana infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. Przebudowane zostaną ulice, powstaną nowe skwery, będzie jeszcze więcej zieleni. Wszystko to stanie się możliwe dzięki wyjątkowemu projektowi „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”, na który Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało ponad 128 milionów złotych bezzwrotnej dotacji z Funduszy Europejskich. W czerwcu podpisana została umowa na wykonanie inwestycji.

W ramach projektu przebudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Sieć kanalizacji deszczowej będzie wyodrębniona od sieci kanalizacji sanitarnej. Tym sposobem wyeliminowane zostaną podtopienia, a woda deszczowa zasili rzekę Lipinkę. Na terenach objętych pracami zostanie zrewitalizowana całkowicie infrastruktura zewnętrza. Położona zostanie nowa nawierzchnia dróg, chodniki, zwiększy się ilość miejsc parkingowych, zmienią się tereny zielone. W centrum miasta będzie więcej drzew krzewów i kwiatów. Ulice: Wrocławska, Świętego Ducha, Śródmiejska zmienią się nie do poznania. – Ta inwestycja to zwieńczenie kilku lat pracy, przygotowywania wniosków i starania się o dofinansowania – podkreślił Remigiusz Nowojewski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie. – Będziemy rewitalizować, wymieniać sieci, rozdzielać kanalizację w ścisłym centrum Jarocina. Będzie to ok 5 km sieci kanalizacyjnej, ok 7 km wodociągów do tego ok. 600 przyłączy, które też wymienimy. Powstaną również nowe nawierzchnie, odtworzenia nawierzchni, nowe nasadzenia, zieleń, mała architektura – dodał prezes PWiK-u. Właściwe prace budowlane rozpoczną się najwcześniej jesienią tego roku, po etapie projektowym i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Cała inwestycja ma być zakończona w czerwcu 2022r.

Do realizacji zadania zostało powołane konsorcjum firm WUPRINŻ i DROBUD. – Budowa nowej, wymiana istniejącej infrastruktury podziemnej w centrum miasta na bardzo dużych głębokościach, przy twardej zabudowie wiąże się zawsze z ryzykiem – podkreślał podczas podpisania umowy Andrzej Siliński, prezes Zarządu PRD DROBUD S.A. – Dlatego połączyliśmy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży instalacyjnej firmy WUPRINŻ oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży drogowej firmy DROBUD. – Jako wykonawcy dołożymy wszelkich starań, żeby to zadanie zakończyć w umownym terminie – zadeklarował prezes Drobudu. Jak podkreśla Elżbieta Kostka, kierownik jednostki realizującej projekt, efektem najbardziej odczuwalnym dla odbiorców PWiK-u będzie zapewnienie dostaw wody w sposób ciągły, o odpowiednim ciśnieniu i w odpowiedniej ilości, a ponadto wyeliminowanie podtopień występujących po opadach atmosferycznych. – Znakiem czasu jest bardzo zaawansowany w realizacji program zdalnych odczytów wodomierzy. W ramach inwestycji mieszkańcy Centrum również zostaną nim objęci. Umożliwi to sprawdzenie poziomu zużycia wody bez konieczności wchodzenia do poszczególnych budynków – dodaje E. Kostka.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:
Filarem tej inwestycji jest rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej, ale przy okazji wykorzystaliśmy ten moment, aby doprowadzić do rewitalizacji infrastruktury w całym Śródmieściu. Mam na myśli przebudowę całej infrastruktury drogowej z zielenią miejską i tej, która w drogach się znajduje. Instalacje i sieci towarzyszące będą wykonywane przez inne firmy, jak: VEOLIA, Polskie Sieci Gazownicze, Energetyka, Jarocińska Agencja Rozwoju, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. Myślę, że koszt całości tego zadania, łącznie z tymi inwestycjami będzie opiewał na 150 milionów zł. Nie koniec na tym. Pracujemy już nad uchwałą, która będzie motywowała przedsiębiorców, właścicieli kamienic do rewitalizacji witryn sklepowych również z pomocą gminy Jarocin.

Plac pod rozbudowę oczyszczalni przekazany

Rozpoczął się kolejny etap prac związany z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Przedsięwzięcie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie wspiera unijne dofinansowanie, które w ubiegłym roku spółka pozyskała na realizację projektu.

Po uruchomieniu przez PWiK nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowie najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie prowadzącego do oczyszczalni w Cielczy i rozpoczęciu prac związanych z przebudową systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Os. Kopernika w Jarocinie, przyszedł czas na przekazanie kolejnego placu budowy. W połowie lutego firma Control Process EPC Enviromental Protection 3 sp. z o.o. przejęła teren, na którym będzie prowadziła prace związane z budową nowoczesnej stacji odzysku surowców. Powstanie ona na bazie istniejącej w Cielczy oczyszczalni ścieków. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową m.in. do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na kwiecień tego roku, a zakończenie prac przewidziano na kwiecień przyszłego roku.

Po modernizacji i rozbudowie, w Cielczy powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 110 mln zł (89 mln zł netto). Modernizacja oczyszczalni jest jednym z sześciu zadań realizowanych w ramach ogromnego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Łączna wartość całego projektu to 255 mln zł. Na wykonanie przedsięwzięcia, PWiK pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości 128 mln zł.

Inwestycje na Osiedlu Kopernika w Jarocinie

Na Osiedlu Kopernika w Jarocinie trwają intensywne prace związane z przebudową systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Zadanie polega na rozdzieleniu starej ogólnospławnej kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową. Modernizacji ulegnie także sieć wodociągowa. Łącznie zmodernizowanych zostanie ok. 12 km wszystkich sieci. Kolejne 4 km stanowić będą przyłącza. Równolegle wymieniony zostanie także gazociąg. Infrastruktura podziemna przykryta zostanie nową nawierzchnią drogową. Osiedle zyska nie tylko na nowoczesnej kanalizacji i drogach, ale wzbogaci się o parkingi, zieleń, nowe oświetlenie. Zadanie będzie ukończone jeszcze w tym roku.

Inwestycja wchodzi w skład ogromnego projektu, który od ubiegłego roku realizowany jest na terenie gminy Jarocin pod ogólną nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cały projekt opiewa na kwotę ćwierć miliarda złotych i w połowie tej kwoty jest realizowany przy wsparciu unijnego dofinansowania, które jarocińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stacja w Stefanowie gotowa

14 grudnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie. Dzięki zastosowaniu w obiekcie technologii zmiękczania wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dostarcza mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie kosztowała ponad 9,2 mln zł. To pierwszy kontrakt zrealizowany w ramach większego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, na który PWiK pozyskał na ten cel 128 mln złotych unijnego dofinansowania.

W Stefanowie, w miejscu starej stacji uzdatniania wody, wybudowany został nowy obiekt. – PWIK jest w trakcie realizacji ogromnego projektu wartego 250 mln zł. Stefanów, zrealizowany jako pierwszy, kosztował 9,2 mln zł. Do 250 mln sporo jeszcze zostało, ale nie boimy się wyzwań i jestem przekonany, że pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane z podobnym sukcesem – powiedział podczas uroczystości burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie formalnie zainicjowana została 4 sierpnia 2017 r. Tego dnia podpisana została umowa na wykonanie inwestycji. Zadanie zrealizowało konsorcjum 4 firm, których liderem była jarocińska firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. Jej partnerami podczas realizacji zadania byli: PTHU Hydro-Marko Maria Pluta w Jarocinie, PRD „Drobud” S.A. w Jarocinie oraz KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy.

Budowa SUW w Stefanowie to pierwsze zadanie zrealizowane w ramach większego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Na jego wykonanie PWiK pozyskał 128 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. – Przede wszystkim chciałbym podziękować zespołowi, który przygotował bardzo dobry projekt, zauważony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki wielomilionowej dotacji i wsparciu finansowemu Gminy Jarocin nasz plan poprawy jakości wody jest konsekwentnie realizowany – podkreśla Remigiusz Nowojewski, prezes zarządu PWiK Jarocin.

Zastosowana w nowym obiekcie technologia zmiękczania wody zapewnia produkcję wody wysokiej jakości. Jest ona oparta na procesie wymiany jonowej, który odbywa się w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice zatrzymują jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. Dzięki temu do mieszkańców dostarczana jest woda o twardości 350 mgCaCO3/litr. – Jest to dobra twardość wody dla gospodarstw domowych, przy której woda zachowuje właściwy skład mineralny oraz parametry smakowe. Jednocześnie zapewnia najwyższe parametry użytkowe, czyli przede wszystkim eliminację osadów z kamienia. To z kolei przekłada się na mniejsze zużycie detergentów, środków czystości, środków higienicznych, wody czy krótszy czas sprzątania – tłumaczy Elżbieta Kostka wiceprezes zarządu PWiK i kierownik Jednostki Realizującej Projekt. Nowa stacja w Stefanowie jest także energooszczędna i w pełni zautomatyzowana. – Woda jest tu dezynfekowana bakteriologicznie za pomocą lampy UV, dzięki czemu ograniczymy dezynfekcję chemiczną do minimum – podkreśla Elżbieta Kostka. Zastosowane rozwiązania technologiczne gwarantują stabilność pracy instalacji, a co za tym idzie – ciągłości dostaw wody do mieszkańców.

Stare Miasto na nowo

Nowe nawierzchnie, nowa mała architektura: ławki, kosze, oświetlenie, dużo stojaków na rowery; mnóstwo zieleni i między tym wszystkim ludzie. Tak przez najbliższych kilka lat będzie zmieniało się centrum Jarocina – czyli obszar osiedla Stare Miasto i ulice sąsiednich osiedli.

Kilkuletni plan rewitalizacji i zmian w przestrzeni Starego Miasta będzie realizowany wspólnie przez Gminę Jarocin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Zakład Usług Komunalnych. Jednak niezbędne będzie także zaangażowanie Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, firmy ciepłowniczej Veolia oraz właścicieli innych sieci.

PWiK pozyskał olbrzymie dofinansowanie dla tej inwestycji z Unii Europejskiej. Spółka ogłosiła właśnie przetarg na wykonanie szczegółowych projektów i wymianę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze centrum miasta. Po tym przyjdzie czas na odtwarzanie nawierzchni ulic. – Chcemy, aby to było wykonane już w nowym standardzie. Na Starym Mieście zamierzamy uporządkować miejsca postojowe dla samochodów, stworzyć znacznie więcej przestrzeni dla rowerzystów i rowerów, ale głównym celem jest uczynienie ze starówki miejsca przyjaznego dla pieszych – całych rodzin, chcących spędzać tu czas, odpoczywać, bawić się, uczestniczyć w życiu kulturalnym – zapowiada burmistrz Adam Pawlicki. Stąd w koncepcji nowej przestrzeni tyle ławek, kwiatów, drzew, krzewów. – Korzystamy z dobrych wzorców, obserwacji, wiedzy i doświadczeń bardzo młodych projektantów z Jarocina, laureatów konkursu na najlepsze prace inżynierskie i magisterskie związane z Ziemią Jarocińską – zdradza burmistrz.

To, jak wkrótce będzie wyglądało centrum miasta, projektują dla jarocińscy architekci. Architekt Marcelina Pilarczyk obecnie pracuje w pracowni architektonicznej w Wiedniu, jednak bardzo jej zależy na tym, aby wygląd Jarocina zmienił się właściwie. Architekt krajobrazu Piotr Kociński praktykował w Hamburgu, a od niedawna pracuje dla Jarocina. – Oboje pokazują nam, jak możemy na nowo urządzić Stare Miasto. Bardzo mi się to podoba – przyznaje Adam Pawlicki.

Marcelina Pilarczyk uczestniczyła też w zaprojektowaniu biblioteki w kamienicy na jarocińskim rynku. Wspólnie z Piotrem Kocińskim obecnie tworzą koncepcję połączenia starówki z Parkiem Radolińskich, które podzielone zostały wybudowaną 40 lat temu tzw. obwodnicą Jarocina (ul. Poznańska – Wojska Polskiego). – Odnowiony rynek i zrewitalizowany park powinny stanowić jeden, tętniący życiem organizm i tak się niedługo stanie – zapowiada burmistrz.

Ostatni piknik rodzinny za nami

Piękna pogoda towarzyszyła ostatniemu piknikowi rodzinnemu zorganizowanemu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. W minioną niedzielę promocyjno-informacyjne popołudnie spędziliśmy na os. Kopernika w Jarocinie. Miejsce to nieprzypadkowe, ponieważ właśnie tu realizowane jest jedno z kilku zadań w ramach potężnego przedsięwzięcia, którego wartość to ponad ćwierć miliard złotych.

Na osiedlu Kopernika trwa przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie. W ramach inwestycji rozdzielona zostanie stara, ogólnospławna kanalizacja na kanalizację sanitarną i deszczową. Modernizacji ulegnie także sieć wodociągowa. Łącznie zmodernizowanych zostanie ok. 12 km wszystkich sieci. Kolejne 4 km stanowić będą przyłącza. Równolegle wymieniony zostanie także gazociąg. Infrastruktura podziemna przykryta zostanie nową nawierzchnią drogową. Osiedle zyska nie tylko na nowoczesnej kanalizacji i drogach, ale wzbogaci się o parkingi, zieleń, nowe oświetlenie. Wykonawca ma 15 miesięcy na wykonanie prac od momentu podpisania umowy, czyli od maja 2018 roku.

Podczas festynu najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników wydarzenia. Dzieci wzięły udział w zabawach i animacjach, skakały na dmuchańcach, zobaczyły pokaz magika oraz pozowały do zdjęć z Myszką Miki. Na stoisku PWiK-u, poza informacjami o realizacji projektu, można było wziąć udział w konkursach z nagrodami. Ciekawy sprawdzian z ekologii przygotowała także druga gminna spółka – Zakład Gospodarki Odpadami. Zorganizowany został też inwestycyjny przejazd autokarowy do Cielczy i Stefanowa, gdzie realizowane są kolejne inwestycje w ramach historycznego projektu.

Od czerwca nasze przedsiębiorstwo promowało realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” podczas spotkań z mieszkańcami. W różnych miejscowościach gminy odbyło się 13 pikników rodzinnych. – Mamy nadzieję, że edukacja poprzez zabawę pozwoliła na ciekawe zaprezentowanie przedsięwzięć, które realizujemy w ramach największego w historii Gminy Jarocin proekologicznego projektu. Dzięki dotacji unijnej w wysokości 128 mln zł na terenie Gminy Jarocin zrealizowane zostaną inwestycje warte ćwierć miliarda zł – podkreśla wiceprezes PWiK-u, Elżbieta Kostka.

Stałym punktem cyklu pikników rodzinnych były autokarowe przejazdy do Stefanowa i Cielczy. To lokalizacje, w których realizowane są zadania (dwa z sześciu) w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Przypominamy, że w Stefanowie budowana jest stacja uzdatniania wody. Z kolei w Cielczy, na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków, po modernizacji i rozbudowie, powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ekologia z rockiem i półmaratonem

Przedostatni festyn zrealizowany w ramach cyklu imprez promujących projekt „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin” gościł w minioną niedzielę na terenie przestronnych obiektów Jarocin Sport. Było ekologicznie, ale też sportowo i rockowo, bo obok „pewikowskiego” festynu odbywał się tu półmaraton RockRun zakończony koncertem Sebastiana Riedla i zespołu Cree.

Jak zdążyliśmy się już przyzwyczaić, od blisko trzech miesięcy, na uczestników festynów PWiK-u, w każdym tygodniu czeka wiele atrakcji. Darmowe animacje dla dzieci, szaleństwa na dmuchanych zamkach, występy magika i szczudlarza – to tylko niektóre z nich, bo jak się okazało, tym razem śmiałkowie mogli spróbować też np. lotu balonem na uwięzi. Chętnych do podziwiania panoramy Jarocina było wielu.

W trakcie niedzielnego festynu, na stoisku PWiK-u można było uzyskać wszelkie informacje na temat inwestycji realizowanych przez spółkę oraz dowiedzieć się więcej o bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Na dzieci, które odpowiedziały prawidłowo na pytania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej czekały atrakcyjne nagrody.

Tradycyjnie już autokar Jarocińskich Linii Autobusowych zawiózł chętnych mieszkańców i gości festynu do Cielczy, a potem do Stefanowa, gdzie realizowane są dwie, z pięciu, inwestycji wykonywanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. W Cielczy budowana jest jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców, w której z osadów pościekowych wytwarzany będzie nawóz i biogaz. Na ukończeniu są prace w Stefanowie. Tam rozbudowywana jest stacja uzdatniania wody, która poprawi jakość wody jeszcze w tym roku.

Podczas objazdu można było dowiedzieć się także jaki jest stan zaawansowania prac przy realizacji pozostałych inwestycji projektowych. PWiK przebudowuje najstarszy kanał przesyłowy w Jarocinie oraz rozdziela kanalizację ogólnospławną na deszczową i sanitarną na Osiedlu Kopernika, a już wkrótce także w Śródmieściu Jarocina. Przebudowa sieci obejmuje także odbudowę dróg i chodników oraz zieleni w mieście, co podnosi wartość tych inwestycji.

Inwestycje zyskały uznanie fachowców i zostały dofinansowane unijną dotacją w wysokości 128 mln zł. Przy realizacji wszystkich zadań projektowych, w gminie Jarocin zainwestowane zostanie ponad 250 mln zł. To ogromy sukces, tym większy, że rozmach inwestycji, które zdecydowanie poprawią standard życia mieszkańców, nie wiąże się dla mieszkańców ze wzrostem dla nich opłat za wodę i ścieki.

Kolejny, a zarazem ostatni z cyklu pikników projektowych odbędzie się na Osiedlu Kopernika w Jarocinie. Tam rozpoczęła się już realizacja przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. Poza walorami ekologicznymi, inwestycja przyniesie znaczne oszczędności wynikające z utrzymania sieci.

Piknikowa sobota w Mieszkowie

Dmuchańce, bańki mydlane, animacje czy spotkanie z Myszką Miki to tylko część z atrakcji, które czekały na uczestników pikniku rodzinnego w Mieszkowie. Jednak w sobotnie popołudnie przyjemne połączone zostało z pożytecznym, gdyż dobrej zabawie towarzyszyła solidna dawka informacji o projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”.

Uczestnicy pikniku poznali założenia i planowane efekty realizacji największej inwestycji w historii gminy Jarocin. W ochronę środowiska Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestuje ponad 255 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowanych zostanie kilka zadań, z których największe to budowa stacji odzysku surowców na bazie oczyszczalni ścieków w Cielczy. Po wykonanej modernizacji to właśnie tam produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obiekty w Cielczy zostaną zhermetyzowane, co ograniczy uciążliwe zapachy i emisję gazów cieplarnianych. Więcej o tym zadaniu dowiedzieli się uczestnicy wycieczki zorganizowanej w ramach pikniku. Chętni pojechali właśnie do Cielczy oraz do Stefanowa, gdzie powstaje stacja uzdatniania wody. Z kolei w samym Mieszkowie mieszkańcy chętnie odwiedzali specjalnie przygotowane stoisko, gdzie o wszystkich, trawiących bądź zaplanowanych, pracach informowali pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie.

Na „PWiK-owskim” festynie ekologię promowała także druga jarocińska spółka – Zakład Gospodarki Odpadami. Organizowane na stoisku zakładu konkursy, promujące zasady prawidłowej segregacji odpadów, cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Promocyjno-informacyjnemu piknikowi towarzyszyło wiele atrakcji, głównie dla najmłodszych.

Piknik rodzinny w Mieszkowie został zorganizowany w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Przedsięwzięcie obejmuje realizację 5 zadań o łącznej wartości ponad 255 mln zł. Połowę tej kwoty – 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z funduszy unijnych.

Piknikowo w Wilkowyi

W minioną niedzielę podczas pikniku rodzinnego PWiK-u w Wilkowyi nie brakowało atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Stałym elementem festynu jest objazd inwestycji realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin” i quizy z nagrodami.

Piknik rodzinny w Wilkowyi był dziesiątym z kolei organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Na placu przy sali wiejskiej czekało sporo atrakcji nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Zabawy sportowe, z chustą animacyjną, wspólne tańce, balonowe zoo oraz darmowe zamki dmuchane to tylko niektóre z nich.

W namiocie spółki PWiK można było wziąć udział w quizach z nagrodami.

Stałym elementem festynu jest objazd inwestycji realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Jarocin”. Chętni udali się na teren oczyszczalni ścieków do Cielczy, gdzie powstaje jedna z najnowocześniejszych w Europie stacja odzysku surowców. Drugim punktem wycieczki była budowana w Stefanowie stacja uzdatniania wody.

Na zakończenie pikniku zagrał zespół „Two Boys”.

Festyn z wiatrakiem w tle

Kolejny festyn rodzinny PWiK-u realizowany w ramach promocji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin” zawiódł nas do Łuszczanowa. Impreza odbyła się na terenie miejscowej szkoły, nad którą góruje charakterystyczny zabytkowy wiatrak. Obiekt przewieziony w częściach w 1898 roku z okolic Ostrowa Wlkp., został wyremontowany w 2011 roku i dziś jest chlubą tej małej wioski.

Festynowe atrakcje przyciągnęły na teren szkoły nie tylko najmłodszych mieszkańców, ale i ich rodziców oraz dziadków. Dzieci korzystały z zabawy w strefie „dmuchańców”, a starsi kosztowali kiełbasek z grilla. Wszyscy doskonale bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu „Two Boys”. Na koniec uczestników festynu odwiedziły postacie znane z bajek.

Festyn zorganizowany został w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Przedsięwzięcie obejmuje realizację 5 zadań o łącznej wartości ponad 255 mln zł. Połowę tej kwoty – 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie pozyskało z funduszy unijnych. Ten sukces umożliwił budowę najnowocześniejszej w Europie stacji odzysku surowców, w której z osadów pościekowych odzyskiwany będzie nawóz i biogaz.

Tradycyjnie już podczas festynu swoje stoisko prezentuje PWiK. Spółka prezentuje tam także inne zadania realizowane w ramach projektu. Udział w konkursach przygotowanych przez spółkę nagradzany jest praktycznymi upominkami z logo przedsiębiorstwa.

Na „pewikowskim” festynie ekologię promuje też druga jarocińska spółka, której działalność związana jest z ochroną środowiska – Zakład Gospodarki Odpadami. Ekologiczne konkursy przygotowane przez zakład cieszą się równie dużym zainteresowaniem. A i z tego stoiska nikt z pustymi rękami nie wyjdzie.

Tysiące osób bawiły się na festynie w Prusach

Piknik rodzinny PWiK-u tym razem gościł przy sali wiejskiej w Prusach. W słoneczną niedzielę, 26 sierpnia w tej małej wiosce działo się naprawdę wiele, bo na sąsiednim terenie należącym do szkoły zorganizowano Dożynki Gminy Jarocin. Imprezy doskonale współgrały ze sobą, a uczestnicy obu wydarzeń korzystali z atrakcji serwowanych na licznych stoiskach piknikowo-dożynkowych.

Festyn w Prusach był ósmym z kolei, zorganizowanym przez przedsiębiorstwo w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Stoisko wodociągowej spółki odwiedziły tysiące osób. Poza znanymi z poprzednich pikników PWiK-u animacjami dla dzieci, darmowymi atrakcjami w strefie „dmuchańców”, stoiskami z watą cukrową i innymi smakołykami, w Prusach prezentowano także nowoczesny sprzęt rolniczy, ale i zabytkowe „Zetory”. Przyjechały też pamiętne z czasów PRL-u: „maluchy” i „syrenki” oraz rowerowe składaki. Swoje stoiska miały służby mundurowe, zaprzyjaźnione spółki komunalne i lokalne firmy branży rolniczej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa ptaków hodowlanych. Dzieci cierpliwie czekały w kolejce do malowania twarzy, a kilka pań obsługujących to artystyczne stoisko, cały czas miało ręce pełne roboty. W tle, ze sceny rozbrzmiewała biesiadna muzyka w wykonaniu lokalnych artystów. Na finał zagrał zespół „Two Boys” i gwiazda imprezy – zespół ETNA. Całość zwieńczona została pokazem sztucznych ogni.

Stałym elementem pikników PWiK-u jest objazd inwestycji realizowanych przez jarocińskie wodociągi w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. I tym razem autokar zawiózł chętnych do Cielczy, na teren oczyszczalni ścieków, gdzie powstaje jedna z najnowocześniejszych w Europie stacja odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. O wszystkich tych zmianach informowała wiceprezes Elżbieta Kostka, która oprowadzała po inwestycjach.

Kolejnym miejscem na trasie był Stefanów i budowana tam nowoczesna stacja uzdatniania wody. Goście mieli okazję odwiedzić dwie, z pięciu inwestycji, które PWiK realizuje w ramach unijnego projektu. Całość opiewa na kwotę 255 mln zł, a samo dofinansowanie to koszt 128 mln zł. Wiceprezes PWiK-u zapewniła też, że skala inwestycji nie spowoduje wzrostu cen za wodę i odbiór ścieków.

O inwestycjach podczas pikniku

Piękna pogoda towarzyszyła nam podczas pikniku rodzinnego w Radlinie. Wydarzenie stało się okazją do informowania mieszkańców o realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Piękna pogoda przyciągnęła na teren za remizą w Radlinie sporo mieszkańców. Najmłodszych najbardziej zainteresowały animacje oraz pokaz iluzji. Próbowali swych sił w przeciąganiu liny, czy łapaniu baniek mydlanych. Konkurencji było wiele, a w nagrodę można było otrzymać upominki ufundowane przez PWiK. Wielką atrakcją dla najmłodszych były też dmuchańce, na których mogli wyładować namiar energii. Starszych zainteresowały muzyczne rytmy zespołu Two Boys. Dodatkową atrakcją był pokaz młodzieżowej drużyny OSP w Radlinie, podczas którego wykorzystali zabytkową sikawkę.

Stałym punktem cyklu pikników rodzinnych są autokarowe przejazdy do Stefanowa i Cielczy. To dwie lokalizacje, spośród sześciu, w których realizowany jest projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Przypominamy, że w Stefanowie budowana jest stacja uzdatniania wody. Z kolei w Cielczy, na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków, po modernizacji i rozbudowie, powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy.

Kolejny piknik rodzinny, promujący największą w historii gminy Jarocin inwestycję, odbędzie się 19 sierpnia w Cielczy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rodzinne popołudnie w Tarcach

Choć w sobotę pogoda nas nie rozpieszczała, chętnych do wspólnej zabawy podczas Pikniku Rodzinnego w Tarcach nie brakowało. Najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników wydarzenia. Dzieci wzięły udział w zabawach, animacjach i konkursach z nagrodami. Jednak przede wszystkim podczas wydarzenia informowaliśmy o realizowanym przez nasze przedsiębiorstwo projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Na jego realizację pozyskaliśmy 128 mln zł unijnego dofinansowania.

Chętni mogli skorzystać z przejazdu autokarowego i odwiedzić Stefanów, gdzie w ramach przedsięwzięcia powstaje stacja uzdatniania wody. Następnie pojechali do Cielczy, gdzie dowiedzieli się o szczegółach pozostałych – trwających i planowanych – etapach realizacji projektu oraz o korzyściach, jakie przyniesie wykonanie inwestycji.


Kolejny piknik już w niedzielę, 12 sierpnia w Radlinie. Zabawa potrwa od godz. 15:00 do 19:00. Zapraszamy!


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Słoneczny piknik w Potarzycy

Szereg atrakcji zapewnili organizatorzy rodzinnego pikniku, który odbył się wczoraj w Potarzycy. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie zrealizowane zostało w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w gminie Jarocin”. Podobne pikniki, w sierpniu i we wrześniu, odbędą się także w innych miejscowościach gminy.

Piękna pogoda przyciągnęła przed salę wiejską w Potarzycy, nie tylko mieszkańców wioski, ale i Jarocina oraz innych okolicznych miejscowości. Najmłodszych najbardziej zainteresowały animacje. Próbowali swych sił w przeciąganiu liny, czy łapaniu baniek mydlanych. Konkurencji było wiele, a w nagrodę można było otrzymać upominki ufundowane przez PWiK. Wielką atrakcją dla najmłodszych były też dmuchańce, na których mogli wyładować namiar energii. Dzieci miały też możliwość spotkania postaci z ulubionych bajek. Starszych zainteresował pokaz magii i muzyczne rytmy zespołu „Sweet Boys”. Kto zgłodniał mógł posilić się kiełbaską, a dla ochłody zapewniono orzeźwiające napoje chłodzące.

Jedną z atrakcji pikniku była także autokarowa wycieczka do miejsc inwestycji, które są, lub będą wkrótce, realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. W ramach projektu na terenie gminy Jarocin realizowanych będzie sześć inwestycji o łącznej wartości 255 mln zł. Przypomnijmy, że na wykonanie zadania PWiK pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości 128 mln zł. Dwie z inwestycji – uczestnicy objazdu – mieli okazję poznać bliżej podczas piknikowej wycieczki. Najpierw pojechali do Stefanowa, gdzie budowana jest stacja uzdatniania wody, a później do Cielczy, gdzie na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków, po modernizacji i rozbudowie, powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. O wszystkich tych nowościach informowali prezes PWiK-u, Remigiusz Nowojewski oraz wiceprezes, Elżbieta Kostka.

Goście zadawali szereg pytań. Interesowało ich przede wszystkim, czy skala inwestycji nie spowoduje wzrostu cen za wodę i odbiór ścieków. Prezes PWiK-u zapewnił, że przez najbliższe 3 lata takiego wzrostu na pewno nie będzie i mieszkańcy gminy Jarocin będą tyle samo płacić za wodę i odbiór ścieków co dotychczas.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Piknik rodzinny w Witaszycach za nami

W minioną sobotę odbył się już trzeci Piknik Rodzinny. Podczas wydarzenia promowaliśmy największy, nie tylko w historii naszego przedsiębiorstwa, ale i całej gminy Jarocin, projekt – „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”.

Jak na piknik rodzinny przystało, nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci. Były dmuchańce, eurobungee, animacje, konkursy z nagrodami oraz pokaz magika. Dodatkową atrakcją była możliwość zobaczenia nowego wozu OSP w Witaszycach. Szaman, bo takie imię nosi samochód, został tego dnia oficjalnie przekazany witaszyckiej jednostce, poświęcony i nazwany na cześć zmarłego strażaka ochotnika, Krzysztofa Szymańskiego. Dzieci mogły przymierzyć hełm strażacki czy zasiąść za kierownicą nowego wozu.

W ramach pikniku chętni mogli skorzystać z przejazdu autokarowego i odwiedzić Stefanów, gdzie w ramach przedsięwzięcia powstaje stacja uzdatniania wody. Następnie pojechali do Cielczy, gdzie otrzymali dawkę najświeższych informacji o trwających i planowanych etapach realizacji projektu oraz o korzyściach, jakie przyniesie wykonanie inwestycji.

Kolejny piknik już 8 lipca w Potarzycy przy sali wiejskiej. Zabawa potrwa od godz. 15:00 do 19:00. Zapraszamy!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Promujemy historyczny projekt podczas pikników

Choć w niedzielę pogoda nas nie rozpieszczała, chętnych do wspólnej zabawy podczas Pikniku Rodzinnego w Golinie nie brakowało. Najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników wydarzenia. Dzieci wzięły udział w zabawach, animacjach i konkursach z nagrodami. Jednak przede wszystkim podczas wydarzenia informowaliśmy o realizowanym przez nasze przedsiębiorstwo projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Na jego realizację pozyskaliśmy 128 mln zł unijnego dofinansowania.

Chętni mogli skorzystać z przejazdu autokarowego i odwiedzić Stefanów, gdzie w ramach przedsięwzięcia powstaje stacja uzdatniania wody. Następnie pojechali do Cielczy, gdzie wiceprezes zarządu PWiK, Elżbieta Kostka opowiedziała o pozostałych – trwających i planowanych – etapach realizacji projektu oraz o korzyściach, jakie przyniesie wykonanie inwestycji.

Kolejny piknik już najbliższą sobotę, 30 czerwca. Tym razem spotkamy się przy OSP w Witaszycach. Zabawa potrwa od godz. 15:00 do 19:00. Zapraszamy!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pierwszy piknik rodzinny za nami

W niedzielę odbył się pierwszy w cyklu kilkunastu pikników rodzinnych, podczas których informujemy o wartej ćwierć miliarda złotych inwestycji realizowanej przez nasze przedsiębiorstwo. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, bo o tym przedsięwzięciu mowa, realizowana jest dzięki pozyskaniu 128 mln zł unijnego dofinansowania.

Spotkania są doskonałą okazją, aby w bezpośredni sposób informować mieszkańców o korzyściach, jakie przyniesie realizacja projektu. Chętni mogli skorzystać z przejazdu autokarowego i odwiedzić Stefanów, gdzie w ramach projektu powstaje stacja uzdatniania wody. Dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody będziemy dostarczali mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie, której wartość to ponad 9,2 mln zł, to pierwszy kontrakt, którego realizację rozpoczęliśmy w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Nowa stacja ma być gotowa pod koniec tego roku. Na trasie autokarowego przejazdu była także Cielcza. Tu mieszkańcy zobaczyli obecnie istniejącą oczyszczalnię ścieków. Zamiast oczyszczalni, już za 2 lata, będzie tu funkcjonowała stacja odzysku surowców.

Inwestycja w Cielczy jest najpotężniejszym z sześciu przedsięwzięć i jednocześnie najbardziej nowatorskim. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj – w Cielczy produkowany ma być nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Koszt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni oszacowano na kwotę ok. 115 mln zł. Umowę na wykonanie inwestycji podpisaliśmy tydzień temu.

Kolejny piknik już w najbliższą niedzielę, 24 czerwca. Tym razem spotkamy się przy domu parafialnym w Golinie. Zabawa potrwa od godz. 15:00 do 19:00. Jak na pikniki rodzinne przystało, na najmłodszych mieszkańców czekały będą liczne atrakcje, zabawy, animacje i konkursy z nagrodami. Zapraszamy!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa na modernizację oczyszczalni podpisana

Podpisanie umowy na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy

Wczoraj podpisana została umowa na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy. Historyczny moment został przypieczętowany zasadzeniem symbolicznego drzewka, które jest wyrazem troski o lepsze i czystsze środowisko.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cielczy jest jednym z zadań ujętych w projekcie „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Łączny koszt realizacji wszystkich zadań projektowych opiewa na kwotę blisko ćwierć miliarda złotych. Inwestycja w Cielczy jest najpotężniejszym z sześciu przedsięwzięć i jednocześnie najbardziej nowatorskim. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany ma być nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Koszt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni oszacowano na kwotę ok. 115 mln zł. Wykonawcą zadania będzie, wyłoniona w wyniku przetargu, spółka CONTROL PROCESS EPC Environmental Protection 3. – Krakowska firma zatrudnia 1300 osób, posiada doświadczenie w realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – podkreśla prezes PWiK, Remigiusz Nowojewski. Budowa stacji odzysku surowców w Cielczy będzie jednak – i dla tak doświadczonej spółki – nie lada wyzwaniem. – To przedsięwzięcie jest czymś, co wyprzedza nasze czasy. Pan burmistrz popatrzył dwa kroki do przodu w stosunku do takich miast jak Kraków, z którego pochodzę czy Warszawa – tam takich instalacji nie ma. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w takim nowatorskim procesie – mówił podczas uroczystości w Cielczy, wiceprezes spółki Control Process – Tomasz Wiatr.

Wykonawca ma na realizację zadania 22 miesiące. – W tym czasie wszystkie obiekty na terenie naszej oczyszczalni zostaną zmodernizowane, co spowoduje, że w efekcie będą energooszczędne – mówił prezes PWiK. – To wielki sukces nas wszystkich: od prezesów i pracowników spółki, poprzez radnych, specjalistów, którzy współpracowali przy opracowaniu tego projektu, wespół ze strukturami państwa – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dostrzegł wartość naszego projektu przyznając unijne dofinansowanie – podkreślał burmistrz. – To wielki sukces mieszkańców, bo mimo, tak dużej inwestycji, w najbliższych latach, nie będą musieli płacić więcej za wodę i ścieki – dodał burmistrz Jarocina.

W imieniu inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie umowę podpisali: prezes PWiK – Remigiusz Nowojewski i wiceprezes – Elżbieta Kostka. W imieniu Control Process podpis pod dokumentem złożył Tomasz Wiatr – wiceprezes zarządu spółki. Historyczny moment został przypieczętowany zasadzeniem symbolicznego drzewka, które będzie przypominało o trosce jarocińskiego samorządu o lepsze, bardziej czyste środowisko.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:
To dzień wyjątkowy w tej części Europy. Rozpoczynamy realizację inwestycji niezwykle ważnej dla mieszkańców naszego regionu. Przez wiele lat podejmowaliśmy szereg działań, szukaliśmy rozwiązań i źródeł finansowania dla tej inwestycji, która nie jest inwestycją tanią. A że nie boimy się wyzwań, to sięgnęliśmy po nowoczesne technologie stosowane tylko w kilku miejscach na świecie, m.in. w Kanadzie. Zespół Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie opracował bardzo dobry projekt, zawierający prekursorskie rozwiązania z zakresu ochrony środowiska. Zostały one zauważane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jarociński projekt otrzymał dofinansowanie unijne, które pozwoli na realizację tego ogromnego przedsięwzięcia. Bardzo się cieszę, bo wpłynie to na poprawę komfortu życia naszych mieszkańców.

Przebudowa osiedla Kopernika rozpoczęta

Podpisanie kontraktu na przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie

W przededniu święta samorządu lokalnego podpisany został kontrakt na „Przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie”. – Rozpoczęliśmy wielkie dzieło, największe w historii tego osiedla, polegające na całkowitej przebudowie infrastruktury: tej naziemnej i podziemnej – mówił podczas uroczystego podpisania umowy na realizację inwestycji burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Podpisany dokument dotyczy wykonania jednego z kilku zadań wchodzących w skład ogromnego projektu, który od ubiegłego roku realizowany jest na terenie gminy Jarocin pod ogólną nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cały projekt opiewa na kwotę ćwierć miliarda złotych i w połowie tej kwoty jest realizowany przy wsparciu unijnego dofinansowania, które jarocińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Po rozpoczęciu prac związanych z budową stacji uzdatniania wody w Stefanowie oraz przebudowy najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie, Osiedle Kopernika jest kolejnym zadaniem projektowym, którego realizację przypieczętowujemy podpisaniem umowy – cieszył się z rozpoczęcia prac Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK-u.

W ramach zadania stara kanalizacja ogólnospławna rozdzielona zostanie na kanalizację sanitarną i deszczową. Modernizacji ulegnie także sieć wodociągowa. Łącznie zmodernizowanych zostanie ok. 12 km wszystkich sieci. Kolejne 4 km stanowić będą przyłącza. Równolegle wymieniony zostanie także gazociąg. Infrastruktura podziemna przykryta zostanie nową nawierzchnią drogową. Osiedle zyska nie tylko na nowoczesnej kanalizacji i drogach, ale wzbogaci się o parkingi, zieleń, nowe oświetlenie. – W ramach przedsięwzięcia wymieniane będą także wodomierze na nowoczesne radiowe. Studzienki do kanalizacji sanitarnej będą budowane w granicy posesji, a deszczowej – jedna na dwie posesje. Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej na pewno ułatwi życie mieszkańcom – podkreślał prezes PWiK. Rozpoczęcie inwestycji przypieczętowane zostało podpisaniem umowy. Z ramienia inwestora – spółki PWiK umowę podpisali prezes Remigiusz Nowojewski oraz wiceprezes – Elżbieta Kostka. Z ramienia wykonawcy – firmy Drobud S.A., podpisy złożyli: Magdalena Rygowska oraz Tomasz Kulczak.

Zgodnie z umową ma realizację kontraktu, wykonawca ma 15 miesięcy. – Prace będą prowadzone etapami, w najbliższych dniach przygotujemy szczegółowy harmonogram – powiedział Tomasz Kulczak, przedstawiciel firmy Drobud S.A. – Planujemy rozpocząć prace w okresie wakacyjnym tego roku. Pierwszą ulicą, na której nastąpi przebudowa tej sieci, będzie ulica Staszica – powiedział Tomasz Kulczak z Drobud-u. – Mam nadzieję, że niedogodności związane z budową tej sieci będą nieduże, jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Myślę jednak, że warto będzie się trochę poświęcić, a za te kilkanaście miesięcy mieszkańcy przekonają się, że będzie im się żyło na tym osiedlu dużo bardziej komfortowo i przyjemnie – dodał przedstawiciel wykonawcy inwestycji.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:
Wiele lat temu rozmawialiśmy z Markiem Durczakiem – przewodniczącym osiedla Kopernika w Jarocinie, że najlepszym rozwiązaniem na kompleksową realizację inwestycji drogowych na tym osiedlu będzie połączenie ich z wymianą starej sieci wodociągowej i sanitarnej, która była konieczna. Szukaliśmy pomysłu, jak dokonać tego przy użyciu jak najmniejszego udziału środków budżetowych gminy. I znaleźliśmy sposób, czego dowodzi dzisiejsze podpisanie umowy na kompleksową realizację inwestycji na tym osiedlu. Najpierw PWiK pozyskał darmowe środki na wykonanie tego zadania. Dziś podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji – firmą Drobud S.A. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu, oferując najniższą cenę. Zgodnie z przepisami nie musieliśmy ogłaszać przetargu, mogliśmy zlecić wykonanie zadania w ramach tzw. zamówienia sektorowego. Chcieliśmy być świętsi od papieża, żeby nikt nie miał nam nic do zarzucenia. Ogłosiliśmy więc przetarg i wyłoniliśmy firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Cieszę się, że jest to lokalna firma, która słynie z tego, że dobrze wykonuje roboty, tak że, co do jakości prac, jestem spokojny.

Modernizacja kanału przesyłowego

Studnie betonowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie podpisało umowę na realizację kolejnej inwestycji, zaplanowanej w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Jarocin”. W ślad za tym, spółka przekazała wykonawcy plac budowy, gdzie zmodernizowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy w ul. Poznańskiej w Jarocinie, biegnący do oczyszczalni w Cielczy.

Przypomnijmy, że projekt „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Jarocin” obejmuje realizację 5 zadań o łącznej wartości 250 mln zł. Połowę środków – dofinansowanie z wysokości 128 mln zł, przedsiębiorstwo pozyskało z Unii Europejskiej. W trakcie realizacji tego ogromnego projektu jest już budowa stacji uzdatniania wody w Stefanowie. Lada moment ruszy budowa największej inwestycji projektowej – stacji odzysku surowców na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy. Do oczyszczalni prowadzi stary poniemiecki kanał przesyłowy z 1918 roku, który odbiera ścieki i przenosi je na oczyszczalnię z części południowo-zachodniej gminy Jarocin oraz z gminy Jaraczewo. To właśnie ten najstarszy odcinek kanalizacji w mieście, zostanie poddany przebudowie. – Kanał jest w złym stanie technicznym, jest nieszczelny – informuje Elżbieta Kostka, wiceprezes PWiK. – Z uwagi na to, żeby wyeliminować skażenie ekologiczne, żeby odbierać ścieki w sposób ciągły, bezawaryjny zachodzi konieczność jego modernizacji i renowacji – uzasadnia potrzebę inwestycji E. Kostka.

Wykonawca inwestycji – firma „Drobud” – został wyłoniony w postępowaniu przetargowym i zrealizuje zadanie za kwotę ok. 4,7 mln zł. Przebudowa zakończy się najpóźniej w lutym przyszłego roku. – Remonty i awarie tego kanału były bardzo uciążliwe do tej pory, z racji tego, że ruch na drodze nr 11 był bardzo duży. Po otwarciu obwodnicy Jarocina, ruch na ul. Poznańskiej w Jarocinie jest bardzo mały, realizacja inwestycji będzie dużo prostsza i mniej uciążliwa dla kierowców i mieszkańców – mówi Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK sp. z o.o. w Jarocinie.

Jarocin wyprzedził Barcelonę i Bank Światowy

Prof. ndz. dr hab. inż. Marek Gromiec, członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej i Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz burmistrz Jarocina - Adam Pawlicki

Projekt gospodarki wodno-ściekowej, realizowany na terenie Gminy Jarocin został doceniony prestiżową nagrodą podczas międzynarodowej konferencji Wex Global 2018, która odbyła się w Lizbonie. Grand Prix dla Gminy Jarocin w kategorii „Finanse i Partnerstwo” odebrał burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – To wielki sukces – wyprzedziliśmy Bank Światowy i Barcelonę – podkreśla z zadowoleniem włodarz Gminy Jarocin.

Najwyższe wyróżnienie przyznano za sposób finansowania inwestycji, dobór technologii i partnerów do projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie za niebagatelną kwotę ćwierć miliarda zł. Przedsięwzięcie obejmuje 5 zadań, w tym największe – budowę stacji odzysku surowców na bazie oczyszczalni ścieków Cielczy. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy i emisja gazów cieplarnianych, na które wcześniej narzekali mieszkańcy. – Projekt, który realizujemy to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku – uważa burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Powstanie tu nowoczesna stacja odzysku surowców zastosowująca najnowsze technologie z dziedziny oczyszczania ścieków. Nie ma podobnej stacji na wschód od Amsterdamu, u nas będzie pierwsza w tej części Europy – podkreśla burmistrz.

Nagradzając Gminę Jarocin zauważono także pozytywny wpływ partnerstwa przy finansowaniu inwestycji. – Budżet gminy Jarocin w skali kolejnych 10 lat nie dokłada nawet 10% wartości tej inwestycji, reszta to środki zewnętrzne: unijne i krajowe, pozyskane dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi burmistrz Pawlicki. Sporą część środków, bo aż 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To drugie co do wielkości dofinansowanie, tuż po Katowicach, w ramach ówczesnego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wielkość aglomeracji katowickiej, sukces dużo mniejszego Jarocina jest tym bardziej wyraźny. – 128 mln dotacji, czyli bezzwrotnych środków, to ok. 3 tys. zł na każdego mieszkańca gminy. Na skalę Jarocina to potężna dotacja, bez której nie można by zrealizować zadania o takiej zaawansowanej technologii – dodaje burmistrz Jarocina. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gmina Jarocin zabezpieczyła na ten cel kwotę 22 mln zł. Pozostałe środki pochodzić będą z pożyczki z NFOŚiGW (50 mln zł) oraz obligacji wyemitowanych przez PWiK jeszcze w 2015r. – Bez współpracy ze strukturami rządu, czy NFOŚiGW, za pośrednictwem którego pozyskaliśmy środki unijne, ale i dostaliśmy w formie pożyczki, nie dałoby się tego ogromnego zadania zrealizować – podkreśla znaczenie partnerstwa burmistrz Pawlicki. Nowatorskie przedsięwzięcie zachwalają eksperci z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii środowiska. – Projekt jarociński przyniesie oszczędności energetyczne, co się przełoży na taryfy wodne i ściekowe. Najważniejsza rzecz – zostanie wybudowany za pieniądze unijne. Gratuluję Jarocinowi – powiedział prof. ndz. dr hab. inż. Marek Gromiec, członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej i Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, doradca i ekspert wielu organizacji krajowych i zagranicznych z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii środowiska.

Lepsza jakość wody dzięki budowie Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie

W miniony piątek podpisana została umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie. Dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie dostarczało mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie, której wartość to ponad 9,2 mln zł, to pierwszy kontrakt, który realizowany będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, na który spółka pozyskała 128 mln złotych unijnego dofinansowania. Nowa stacja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.

Zmiękczanie wody korzyścią dla mieszkańców
W ramach zadania, w miejscu starej stacji uzdatniania wody w Stefanowie zostanie zbudowana nowa, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. Będzie ono oparte na procesie wymiany jonowej, który odbywał się będzie w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice zatrzymywały będą jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. – Dla osiągnięcia zakładanego efektu tylko część wody będzie poddawana zmiękczaniu, a następnie mieszana z pozostałą wodą z układu filtracji – informuje Elżbieta Kostka, członek zarządu PWiK. Dzięki temu do mieszkańców dostarczana będzie woda o twardości 350 mgCaCO3/litr. – Jest to dobra twardość wody dla gospodarstw domowych, przy której woda zachowuje właściwy skład mineralny oraz parametry smakowe a jednocześnie zapewnia najwyższe parametry użytkowe, czyli przede wszystkim eliminację osadów z kamienia, co z kolei przekłada się na mniejsze zużycie detergentów, środków czystości, środków higienicznych, wody czy krótszy czas sprzątania – tłumaczy Elżbieta Kostka.

Twardość wody surowej w Stefanowie oscyluje około 500 mgCaCO3/l, co oznacza, że nastąpi około 30-procentowa redukcja zawartości w niej węglanu wapnia. Biorąc pod uwagę korzyści dostarczania wody o mniejszej twardości w utrzymaniu czystości w łazienkach i kuchniach, nie możemy zapomnieć o aspektach kulinarnych, które przełożą się na przygotowanie smacznych potraw i aromatycznych napojów, a przede wszystkim aspektów zdrowotnych, czyli zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.

Instalacja będzie miała wydajność 100 m3/h, a docelowo, po wybudowaniu 3 studni głębinowej – 150m3/h. Nowa stacja w Stefanowie będzie także energooszczędna i w pełni zautomatyzowana. – Woda będzie tu dezynfekowana bakteriologicznie za pomocą lampy UV, dzięki czemu ograniczymy dezynfekcję chemiczną do minimum – podkreśla Elżbieta Kostka. Poza tym zastosowane rozwiązania technologiczne będą dawały gwarancję stabilności pracy instalacji, a co za tym idzie – ciągłości dostaw wody do klientów.

Wykonawcą konsorcjum z jarocińskim liderem
Umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie została podpisana 4 sierpnia, a termin jej realizacji określony na 16 miesięcy od dnia jej podpisania. Zgodnie z tymi zapisami, nowa stacja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum 4 firm, których liderem jest jarocińska firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. Jej partnerami podczas realizacji zadania będą: PTHU Hydro-Marko Maria Pluta w Jarocinie, PRD „Drobud” S.A. w Jarocinie oraz KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy. – Ubiegaliśmy się o realizację tego zadania w formie przetargu nieograniczonego z najniższą kwotą, a konkurencję mieliśmy z Warszawy, dlatego tym bardziej nas cieszy fakt, że pozyskaliśmy tą inwestycję do realizacji – podkreśla Maria Pluta, prezes zarządu HYDRO-MARKO, które działa od ponad 20 lat na rynku inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i zatrudnia ponad 150 osób. – Specjalizujemy się w tego typu inwestycjach, czego potwierdzeniem są zrealizowane przez nas podobne inwestycje na przykład w Lesznie czy Legnicy – informuje Maria Pluta i dodaje: – Gros pracowników, których zatrudniamy, to są ludzie stąd, mieszkają w tych okolicach i nie ukrywam, że się też cieszą, bo przestaną na jakiś czas wyjeżdżać w delegacje, przestaną żyć na walizkach. – Cieszę się z tego faktu, że to zadanie będzie wykonywane przez konsorcjum, którego liderem jest lokalna firma HYDR-MARKO, wyłoniona w trybie zamówień zgodnym z prawem zamówień publicznych i z przestrzeganiem reguł przetargów międzynarodowych, które były konieczne w przypadku korzystania ze środków z Unii Europejskiej – mówi burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Dzięki temu pozyskane przez PWiK pieniądze zostaną podwójnie zainwestowane w gminie Jarocin – powstanie nowa stacja, ale skorzystają również mieszkańcy gminy, zatrudnieni w firmach, które zawiązały to konsorcjum – podkreśla włodarz gminy.

Zainwestujemy 250 milionów złotych
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie z technologią zmiękczania wody realizowana będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Na jego realizację PWiK pozyskał 128 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość tego pierwszego kontraktu to ponad 9,2 mln zł. Poza tym projekt, opiewający łącznie na ponad 250 mln zł, zakłada budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. – Przygotowujemy się do realizacji kolejnych zadań w ramach kontraktu. Ogłosiliśmy dwa przetargi – na przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie oraz na przebudowę sieci przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie – informuje Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK-u.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina: Składam wyrazy szacunku i podziękowania prezesowi Remigiuszowi Nowojowskiemu, wiceprezes Elżbiecie Kostce oraz załodze PWiK-u, którzy ciężko i w dużym tempie pracowali na to, by pozyskać 128 mln bezzwrotnych środków zewnętrznych na realizację tego historycznego dla gminy Jarocin projektu. To wielki sukces, bo pozyskaliśmy drugą co do wielkości dotację w skali kraju, tuż po aglomeracji katowickiej. Pieniądze udało się pozyskać dzięki determinacji spółki, która złożyła projekt w minionym roku. Już dziś wiadomo, że w kolejnych rozdaniach środków przez NFOŚiGW na tego typu zadania pieniędzy nie starczy dla wszystkich chętnych.

Fot. Tomasz Bartkowiak


Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Jarocin – o Projekcie

W dniu 11 kwietnia 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę i Pełnomocnika p.o. Głównego Księgowego Janusza Topolskiego oraz Prezesa PWiK Remigiusza Nowojewskiego umowa dofinansowania Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” o numerze POIS.02.03.00-00-0174/16-00. Projekt ten wpisuje się w ramy działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt Przedsięwzięcia na dzień 11 kwietnia 2017r. wyniósł 255.960.534 zł, w tym wydatki kwalifikowane objęły 150.812.446 zł. Przedsiębiorstwu udało się otrzymać na realizację tego Projektu dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 128.190.579,07 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).

W dniu 11 września 2019r. otrzymaliśmy zwiększenie dofinansowania do kwoty 135.656.979,44 zł w formie dotacji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 273.173.785,99 zł, z czego wydatki kwalifikowane objęły 159.596.446,40 zł.

W dniu 10 sierpnia 2021r. otrzymaliśmy zwiększenie dofinansowania do kwoty 141.498.925,84 zł w formie dotacji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi obecnie 286.611.826,12 zł, z czego wydatki kwalifikowane obejmują 166.469.324,52 zł.

Głównym celem Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” jest kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie zgromadzonej w osadach ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych. Jego realizacja pozwoli na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony, zachowania stanu ekologicznego oraz zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, w tym Morza Bałtyckiego. Planowane działania inwestycyjne przyczynią się również do ograniczenia energochłonności systemów oraz będą miały pozytywny wpływ na zużycie zasobów naturalnych.

W ramach tego Projektu planujemy realizację pięciu zadań obejmujących roboty budowlane:

 1. Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina
 2. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie (dotyczy: ul. Marcinkowskiego, ul. Matejki, ul. Chopina, ul. Kopernika, ul. Cicha, ul. Staszica, ul. Konopnickiej, ul. Broniewskiego, ul. Estkowskiego, ul. Niepodległości (od ul. Marcinkowskiego do ul. Cichej)
 3. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina (dotyczy: ul. Sienkiewicza, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul. Średniej, ul. Gołębiej, ul. Wyszyńskiego, ul. Mickiewicza, ul. Kościelnej, ul. Targowej, ul. Śródmiejskiej, ul. Wodnej, ul. Szpitalnej, ul. Krótkiej, ul. Małej, ul. Wąskiej, ul. Łąkowej, ul. Wolności, ul. Barwickiego, ul. Hallera, ul. Paderewskiego, al. Niepodległości (od ul. Poznańskiej do ul. Moniuszki), ul. Kasztanowa (od ul. Poznańskiej do targowiska), ul. Poznańskiej (od ul. Moniuszki do ul. Kasztanowej), ul. Libercourt, ul. Dąbrowskiego, ul. Nowej, ul. Węglowej, ul. Wrocławskiej (od Węglowej do Rynku), ul. Św. Ducha (od Rynku do ul. Poznańskiej), ul. Rynek).
 4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie
 5. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów

Pierwsze z tych zadań ma na celu zlikwidowanie niedoborów w zakresie oczyszczania ścieków na oczyszczalni Cielcza i zastosowanie kompleksowej przeróbki osadów ściekowych własnych i dowożonych z Gmin sąsiednich. Realizacja tego zadania była najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców okolicznych terenów, zwłaszcza przez osoby zamieszkujące wieś Cielcza. Spowodowane to było przede wszystkim okresowo występującymi uciążliwymi zapachami z obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego dla tego przedsięwzięcie jest – ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 2,7 tys. Mg/rok.

Inwestycja będzie polegała na:

 • eliminacji emisji niezorganizowanych substancji i bioaerozoli ze zbiornika retencyjnego, piaskownika, osadnika wstępnego, zagęszczacza osadu nadmiernego, zagęszczacza osadu wstępnego – obiekty te zostaną zhermetyzowane, co wyeliminuje zapachy uciążliwe dotychczas dla mieszkańców miejscowości Cielcza;
 • ujęciu i zagospodarowaniu biogazu będącego produktem procesu fermentacji i jego energetycznym spalaniu na miejscu w procesie wysokosprawnej kogeneracji, co pozwoli ograniczyć zużycie paliw kopalnych oraz wyeliminuje straty energii zachodzące podczas przesyłu energii na znaczne odległości, w wyniku tych procesów będzie możliwa produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne PWiK;
 • eliminacji emisji niezorganizowanych gazów cieplarnianych – metanu i dwutlenku węgla – do atmosfery z otwartej komory fermentacyjnej;
 • możliwości bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków funkcjonujących w regionie i możliwości wypełnienia ustaleń porozumienia międzygminnego w zakresie odbioru osadów ściekowych, zaktualizowanego poprzez listy intencyjne z Gminy Dominowo, Książ Wielkopolski, Borek Wielkopolski, Chocz, Dobrzyca, Gizałki, Czermin, Krzykosy, Żerków, Nowe Miasto nad Wartą, Kotlin, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zaniemyślu;
 • możliwości wykorzystania ścieków do procesów technologicznych oczyszczalni w miejsce zużywanej wody pitnej – po realizacji urządzeń III stopnia oczyszczania ścieków będzie to możliwe, co zmniejszy zużycie wody.

Zadanie 2, 3 i 4 dotyczy uporządkowania kwestii infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Centrum Jarocina, Osiedla Kopernika oraz ul. Poznańskiej w Jarocinie. Łącznie zadania te dotyczą prac na terenie około 88,2 ha. Zły stan techniczny (awaryjność i nieszczelność) niektórych odcinków wodociągowych determinuje konieczność ich wymiany w Centrum Jarocina oraz Osiedlu Kopernika w Jarocinie, dzięki czemu będzie możliwa ciągła dostawa wody do mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Łączna długość sieci wodociągowej przebudowywanej wraz z odcinkami bocznymi to ok. 19,8 km. Sieci te zostaną ułożone w tych samych ulicach, w których jest przebudowywany systemu kanalizacji.

Ze względu na negatywny wpływ na środowisko konieczna jest przebudowa systemu kanalizacyjnego w Centrum Jarocina oraz na os. M. Kopernika w Jarocinie, dzięki czemu na tym terenie zostanie wyeliminowana infiltracja (czyli przenikanie z uszkodzonych rurociągów ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu) i eksfiltracja (czyli przenikanie do uszkodzonych rurociągów wód opadowych i deszczowych) dzięki renowacji/przebudowie sieci przesyłowej ok. 2,5 km oraz rozdziałowi ok. 17,3 km kanalizacji ogólnospławnej w rejonach stwarzających największe problemy (Centrum Jarocina, os. M. Kopernika). Rozdział kanalizacji ogólnospławnej jest niezbędny z uwagi na występujące przy gwałtownych opadach podtopienia piwnic, które powodują niszczenie mienia właścicieli posesji oraz pogarszanie stanu technicznego budynków (m.in. zawilgocenie fundamentów i ścian). Kwestie te były wielokrotnie sygnalizowane Przedsiębiorstwu przez mieszkańców, jak i przewodniczących osiedli.

Warto podkreślić, że obszar Centrum Jarocina jest ujęty w szeroko rozumianej rewitalizacji Śródmieścia Jarocina, która docelowo spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców dzięki m.in. nowej infrastrukturze wod-kan, nawierzchniom drogi, chodnikom oraz zieleni. Na terenie Centrum Jarocina oraz Osiedla Kopernika w Jarocinie zostanie w ramach Projektu wybudowane ok. 17,5 km rurociągów deszczowych wraz z odcinkami bocznymi wraz z niezbędnymi separatorami oraz zostanie poddane odtworzeniu koryto rzeki Lipinki na terenie miasta Jarocin. Odprowadzenie wód deszczowych z tego terenu do cieku wodnego wyłącznie za pośrednictwem separatorów spowoduje efekt ekologiczny z uwagi na fakt oczyszczenia wód deszczowych z m.in. substancji ropopochodnych. Będzie to miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska – poprawi czystość wód w Lipince, Odrze oraz docelowo w Morzu Bałtyckim. Warto tu podkreślić, że odprowadzenie wód opadowych i deszczowych odrębnym rurociągiem bezpośrednio do cieków wodnych, a nie na oczyszczalnię ścieków w Cielczy usprawni jej pracę (m.in. brak zakłóceń procesu technologicznego na oś podczas nawalnych opadów), co docelowo zmniejszy koszty oczyszczania.

Ostatnie z zadań obejmujących roboty budowlane dotyczy budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów (w miejsce istniejącej) w celu dostarczania wody uzdatnionej o niższych parametrach twardości wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienie ciągłości dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednią ilością. Problemy z twardością wody z przedmiotowego ujęcia były zgłaszane przez mieszkańców, gdyż parametr ten zwiększa ilość osadzania się zanieczyszczeń na urządzeniach gospodarstwa domowego (typu pralki, czajniki, garnki) i przyspiesza ich niszczenie. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego dla tego przedsięwzięcia jest – ilość uzdatnionej wody po zakończeniu projektu w ilości 514.320 m3/rok (o ulepszonych parametrach).

Projekt pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” obejmuje swoim zakresem również dostawę inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi, który ma na celu zapewnienie oszczędności zasobów (oszczędność wody, monitorowanie przecieków, strat wody z sieci wodociągowych), zapobieganie infiltracji ścieków do środowiska, a także adaptację do zmian klimatu (inteligentne zarządzanie sieciami kanalizacji deszczowej, likwidacja wąskich gardeł, zapobieganie podtopieniom i powodziom). Zastosowanie tego systemu będzie odczuwalna dla mieszkańców Gminy Jarocin z uwagi na zminimalizowanie czasu usunięcia ewentualnej awarii na sieci.

Mamy nadzieję, że powyższy opis inwestycji ujętych w ramach Projektu przybliżył Państwu zakres oraz cele jakie mają zostać osiągnięte w najbliższych latach w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie podejmując trud realizacji Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” kierowało się chęcią dostosowania posiadanej infrastruktury do zmian klimatu oraz podniesieniem standardu usług dla mieszkańców Gminy Jarocin.

Poprzez stronę pois.gov.pl/nieprawidlowosci można sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Można je również zgłaszać poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl