Dla Klientów


 Taryfy i opłaty | Podłączenia do sieci | Akty prawne | Zawieranie umów | Warunki techniczne


Taryfa i opłaty na lata 2024-2027

DECYZJA | ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

Taryfa i opłaty na lata 2023-2024

DECYZJA | ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

Taryfa i opłaty na lata 2022-2025 (Gmina Kotlin)

DECYZJA (Kotlin) | ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI (Kotlin)

Taryfa i opłaty na lata 2022-2025 (Gmina Nowe Miasto)

DECYZJA (Nowe Miasto) | ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI (Nowe Miasto)

 
Grupa taryfowa
Opis
Cena wodyOpłata abonamentowa
W1Gospodarstwa domowe (wodomierz główny)4,80zł/m36,78zł/m-c
W2Gospodarstwa domowe (wodomierz lokalowy)4,80zł/m33,71zł/m-c
W3Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej (wodomierz główny)4,85zł/m36,78zł/m-c
W4Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej (wodomierz lokalowy) 4,85zł/m33,71zł/m-c
W5Cele określone w art. 22 u z.z.w.4,85zł/m35,91zł/m-c

» Woda (ceny netto, VAT – 8%; obowiązują od 01.03.2024r. do 05.06.2024r.)

Grupa taryfowa
Opis
Cena wodyOpłata abonamentowa
W1Gospodarstwa domowe (wodomierz główny)3,93zł/m32,69zł/m-c
W2Gospodarstwa domowe (wodomierz lokalowy)3,93zł/m31,69zł/m-c
W3Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej (wodomierz główny)4,03zł/m32,69zł/m-c
W4Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej (wodomierz lokalowy) 4,02zł/m31,69zł/m-c
W5Cele określone w art. 22 u z.z.w.4,02zł/m32,06zł/m-c
 

» Ścieki (ceny netto, VAT – 8%; obowiązują od 06.06.2024r. do 05.06.2027r.)

Grupa taryfowa
Opis
Cena ściekówOpłata abonamentowa
K1Gospodarstwa domowe oraz użyteczność publiczna (wodomierz główny)8,19zł/m310,28zł/m-c
K2Gospodarstwa domowe (przeciętna norma)8,15zł/m39,41zł/m-c
K3Gospodarstwa domowe oraz użyteczność publiczna (wodomierz lokalowy)8,25zł/m33,71zł/m-c
K4Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe (wodomierz główny)8,27zł/m310,28zł/m-c
K5Przemysł (wodomierz główny) – od 06.06.2024r. do 05.06.2025r.12,58zł/m310,28zł/m-c
K5Przemysł (wodomierz główny) – od 06.06.2025r. do 05.06.2026r.12,70zł/m310,28zł/m-c
K5Przemysł (wodomierz główny) – od 06.06.2026r. do 05.06.2027r.12,75zł/m310,28zł/m-c

» Ścieki (ceny netto, VAT – 8%; obowiązują od 01.03.2024r. do 05.06.2024r.)

Grupa taryfowa
Opis
Cena ściekówOpłata abonamentowa
K1Gospodarstwa domowe oraz użyteczność publiczna (wodomierz główny)6,69zł/m34,23zł/m-c
K2Gospodarstwa domowe (przeciętna norma)6,69zł/m32,86zł/m-c
K3Gospodarstwa domowe oraz użyteczność publiczna (wodomierz lokalowy)6,69zł/m33,09zł/m-c
K4Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe (wodomierz główny)6,71zł/m34,23zł/m-c
K5Przemysł (wodomierz główny)10,13zł/m34,23zł/m-c
   

» Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej (ceny netto, VAT – 8%)

Usługobiorca
Charakterystyka wód opadowych lub roztopowych
Cena ściekówOpłata stała
D1Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów1,81zł/m31,01zł/m-c
D2Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, takich jak: drogi i ulice osiedlowe oraz wewnętrzne, chodniki osiedlowe przy drogach osiedlowych, parkingi osiedlowe, place, parkingi oraz drogi i inne powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni towarzyszące obiektom usługowym, handlowym, przemysłowym oraz budynkom mieszkalnym3,78zł/m31,01zł/m-c
D3Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni takich jak: drogi i ulice krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach, parkingi i ciągi komunikacyjne przy sklepach wielkopowierzchniowych, zatoki autobusowe, stacje paliw oraz bazy transportowe, boiska6,04zł/m31,01zł/m-c
 

» Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej (ceny netto, VAT – 8%)

Usługobiorca
Charakterystyka wód opadowych lub roztopowych
Cena ścieków
D4Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz pozostałych powierzchni o trwałej nawierzchni6,04zł/m3
 

» Współczynnik ilości opadów wg danych IMiGW w latach 2014-2023

Rok Suma opadów (mm) Współczynnik (m) Rok Suma opadów (mm) Współczynnik (m)
2014 506 0,51 2019 429 0,43
2015 422 0,42 2020 555 0,56
2016 592 0,59 2021 520 0,52
2017 580 0,58 2022 480 0,48
2018 453,5 0,45 2023 557 0,56
Średni współczynnik (m) w latach 2014-2023: 0,51

Podłączenia do sieci

 

Posiadasz działkę, nieruchomość, a brakuje Ci przyłączy wod-kan.? Nie wiesz co zrobić? Poniżej przedstawimy krok po kroku jak uzbroić nieruchomość w niezbędne media, które są dostarczane przez PWiK Sp. z o.o.

Wnioskując o przyłącza stajesz się Inwestorem a tym samym zobowiązujesz się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przyłączy. Natomiast nasze Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby procedura ta przebiegła sprawnie i nie powodowała utrudnień.

 
 
I. Wniosek | II. Dokumentacja projektowa | III. Budowa przyłącza | IV. Odbiór przyłącza | V. Zawarcie umowy

 

 » Krok I – Wniosek

 1. Należy wypełnić i złożyć w Punkcie Informacji wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. wraz z wymaganymi dokumentami:
  • wniosek – pobierz
  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
  • odpis właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców).
 2. Ponadto w przypadku braku możliwości wykonania bezpośredniego przyłącza do zewnętrznej sieci istnieje możliwość wykonania rozdziału przyłącza – wymagane dokumenty:
  • wniosek – pobierz
  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
  • odpis właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców).
 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w terminie do 21 dni wydaje warunki związane z budową i wykonaniem przyłączy, w przypadku braku kompletu dokumentów Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację ze wskazanymi brakami oraz terminem ich uzupełnienia. Niezałączenie wymaganych dokumentów w określonym czasie jest jednoznaczne z zakończeniem przez Spółkę sprawy oraz pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Należy pamiętać, że wydane warunki są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

 

 » Krok II – Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej:

 1. Otrzymane od Przedsiębiorstwa warunki przyłączenia obiektu budowalnego do zewnętrznej sieci są podstawą do rozpoczęcia prac projektowych.
 2. Projekt techniczny przyłączy musi zostać wykonany przez Projektanta posiadającego uprawnienia w branży instalacyjnej sieci i przyłączy wod-kan.
 3. Projektant wykonując dokumentację projektową zobowiązany jest do:
  • wykonania uzgodnień branżowych,
  • uzgodnienia lokalizacji przyłącza w pasie drogowym,
  • uzgodnienia dokumentacji w PWiK Sp. z o.o.
  • uzgodnienia dokumentacji podczas Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.

 

 » Krok III – Budowa przyłącza

Realizacja budowy przyłączy wod.-kan.:

Realizację budowy przyłączy należy rozpocząć od złożenia wypełnionego wniosku dot. zamiaru realizacji przyłączenia do sieci – pobierz wniosek – w Spółce na 30 dni przed planowanym terminem wykonania przyłączy wraz z załączonym egzemplarzem dokumentacji projektowej lub jego kserokopią (wnioskodawca z 5 dniowym wyprzedzeniem dokona potwierdzenia terminu realizacji budowy przyłączy).

Fizyczne wykonanie przyłączy można zlecić firmie zajmującej się budową przyłączy wod.-kan. bądź zrealizować we własnym zakresie systemem gospodarczym.

Przyłącze wodociągowe:

 • W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego w dniu realizacji należy przygotować wykop wraz z ułożeniem przewodu przyłączeniowego. Urządzenie pomiarowe jakim jest zestaw wodomierzowy powinno być zamontowane w pomieszczeniu łatwo dostępnym umożliwiającym odczytanie wskazań ww. urządzenia (piwnica budynku, parter bądź studnia wodomierzowa). Poprzez zestaw wodomierza głównego rozumie się wodomierz zamontowany na konsoli wraz z zaworem przelotowym grzybkowym przed i zaworem kulowym lub przelotowym grzybkowym za wodomierzem głównym.
 • Firma eksploatująca sieć wodociągową na terenie gminy Jarocin dostarcza niezbędny materiał (nawiertka/trójnik, obudowę teleskopową, skrzynkę zasuwy) oraz dokonuje podłączenia przyłącza do zewnętrznej sieci a następnie montuje urządzenie pomiarowe.
 • Zakończenie prac wykonanych przez firmę eksploatującą sieć wodociągową zostają odnotowane w protokole z realizacji przyłącza.

Przyłącze kanalizacyjne:

 • W przypadku wykonania przyłącza kanalizacyjnego w dniu realizacji należy przygotować wykop wraz z ułożeniem przewodu przyłączeniowego i posadowieniem w pełni studni przyłączeniowej na terenie wnioskowanej nieruchomości.
 • Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną dostarcza niezbędny materiał do dokonania włączenia przyłącza do sieci (poprzez trójnik lub do istniejącej studni kanalizacyjnej).
 • Zakończenie prac wykonanych przez firmę eksploatująca sieć kanalizacyjną zostają odnotowane w protokole z realizacji przyłącza.

 

 » Krok IV – Odbiór przyłącza

Odbiór przyłączy wod.-kan. następuje po złożeniu w Spółce wniosku o dokonanie odbioru. Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć:

 • oryginał dokumentacji projektowej (jeśli nie był złożony wraz z wnioskiem dot. zamiaru realizacji przyłączenia do sieci),
 • atesty, deklaracje zgodności dla wbudowanych w przyłącze materiałów (niezbędne jest ich potwierdzenie przez kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji wod.-kan.),
 • Inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza wraz ze szkicem polowym – opracowana inwentaryzacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę przed złożeniem wniosku winna być zarejestrowana w Ośrodku Geodezyjnym.

Na podstawień złożonych dokumentów uprawnieni przedstawiciele PWiK Sp. z o.o. dokonują końcowego odbioru przyłączy co zostaje spisane w stosownym protokole.

 

 » Krok V – Zawarcie umowy

Po otrzymaniu protokołów odbioru należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków – pobierz wniosek: dla osób fizycznych, dla osób prawnych. Sprawę można załatwić w Punkcie Informacji Spółki.

 

Akty prawne, wzory umów, formularze

 

Formularze wniosków można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do siedziby PWiK Jarocin znajdującej się w Cielczy przy ul. Gajówka 1 (budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, parter). Akty prawne, wzory umów i załączników służą zapoznaniu się z prawami i obowiązkami stron. Jeśli pliki nie wczytują się, należy pobrać lub zaktualizować oprogramowanie – np.: Acrobat Reader.


Akty prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Jarocin, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców.
Wersja obowiązująca z dnia 30 sierpnia 2021r.

Zawieranie umów

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla osób fizycznych.
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych dla osób fizycznych.
Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla osób prawnych.
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych dla osób prawnych.
Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Ogólne warunki umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Wzór umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
Ogólne warunki umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
Oświadczenie o sposobie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
Wniosek o dokonywanie rozliczeń z uwzględnieniem wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.
Warunki montażu wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

Warunki techniczne

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
Wniosek o uzgodnienie inwestycji.
Zgłoszenie zamiaru przyłączenia do sieci wod.-kan.
Wniosek o odbiór lub przegląd techniczny.