Informacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że w dniu 23.12.2019r. na podstawie przepisu art. 134 ust. 1 i 5 pkt 1 w zw. z art. 63 ust. 1 oraz w zw. art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. „Kontynuacja budowy ciągu technologicznego w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina”.