W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy powstają kolejne, nowoczesne obiekty

Trwa realizacja trzeciego etapu modernizacji oczyszczalni w Cielczy. Wprowadzane tam nowatorskie technologie pozwolą na odzyskiwanie z wód poosadowych – surowców do produkcji nawozów. Roboty budowlano – montażowe wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów nowej stacji odzysku surowców mają zostać zakończone w połowie sierpnia 2022 roku. Uzyskanie decyzji nawozowej planowane jest rok później.

W ramach trzeciego etapu modernizacji oczyszczalni w Cielczy, poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, powstają dwie zamknięte komory fermentacji oraz instalacje: biogazu, odwadniania wstępnego, hydrolizy termicznej, utylizacji gazów procesowych. Zaplanowano też budowę kompleksu budynków nowej instalacji odwadniania osadów oraz wiaty osadów. Powstanie instalacja rozprowadzenia wody technologicznej z odpływu oczyszczalni (oczyszczony ściek), nowego systemu sterowania i monitoringu obiektów oczyszczalni oraz kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów i placów utwardzonych oczyszczalni ścieków.

Przypomnijmy, że plac budowy pod realizację trzeciego – ostatniego etapu inwestycji przekazano pod koniec kwietnia tego roku. Obejmuje on kompleksowe wykonanie modernizacji i rozbudowy ciągu przetwarzania osadów ściekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zaawansowanej fermentacji metanowej, przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu wykonanych już prac. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum, którego liderem jest AB Industry S.A., współpracujące z firmą Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.

W ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie realizuje dwa rozpoczęte wcześniej etapy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy. Są to: modernizacja ciągu technologicznego tzw. ściekowego oraz budowa instalacji odzysku fosforu z odcieków po procesie głębokiej fermentacji. W powstającej instalacji, z wód poosadowych będą odzyskiwane surowce do produkcji nawozów. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie.

Realizacja całego projektu modernizacji oczyszczalni kosztować będzie ponad 100 mln zł netto. Zgodnie z umową roboty budowlano – montażowe wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów mają zostać zakończone w połowie sierpnia 2022 roku, natomiast uzyskanie decyzji nawozowej planowane jest rok później.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy to ostatnie z zadań realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Na realizację tego ogromnego projektu o wartości ok. 287 mln netto zł PWiK pozyskał dofinansowanie w wysokości 141 mln zł. Poza modernizacją oczyszczalni przedsięwzięcie obejmuje zrealizowane już: rewitalizację osiedla Kopernika w Jarocinie, budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowę najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie w ul. Poznańskiej, dostawę inteligentnego programu do zarządzania infrastrukturą wod. – kan.  oraz wykonywaną obecnie rewitalizację Śródmieścia Jarocina.