Laboratorium

Dla nadzoru nad procesami realizowanymi w ramach działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie powołano Laboratorium zakładowe, które prowadzi badania fizykochemiczne wody, ścieków i osadów oraz mikrobiologiczne wody.

Laboratorium sprawuje:
• kontrolę nad procesami technologicznymi na stacjach uzdatniania wody,
• kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i w punktach kontrolnych wyznaczonych na sieci wodociągowej u konsumenta,
• kontrolę jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
• kontrolę jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki.

Laboratorium samodzielnie pobiera próbki wody i ścieków metodami akredytowanymi, przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt badawczy pozwalający na wykonywanie badań na stałym wysokim poziomie. W celu utrzymania wysokich standardów w realizowanych procesach badawczych oraz aby sprostać wymaganiom nałożonym na laboratoria badawcze w 2004 roku wdrożono w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2001. Od 2007 roku rozpoczęto wdrażanie w Laboratorium Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W styczniu 2008 roku Laboratorium otrzymało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji – AB 862. Od tej chwili system zarządzania w Laboratorium jest ciągle doskonalony, Laboratorium cyklicznie rozszerza zakres metod badawczych objętych systemem zarządzania, dążąc do sprostania wymaganiom klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Laboratorium posiada również zatwierdzenie przez PPIS w Jarocinie na przeprowadzanie badań wody w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Laboratorium ma swoją siedzibę na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy.

 
Adres Laboratorium:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Laboratorium

Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin
tel. 62 747 73 17
e-mail: laboratorium@pwikjarocin.pl
czas pracy Laboratorium: poniedziałek-piątek 7:00-15:00