Pionierska inwestycja na oczyszczalni ścieków w Cielczy

Coraz bardziej posuwają się prace związane z budową stacji odzysku surowców w Cielczy. Odwiedziliśmy plac budowy, bo ta inwestycja jest szczególnie ważna dla naszego środowiska. Zobaczcie, jak prezentuje się pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie.

Oczyszczalnia ścieków w Cielczy

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy budowana jest innowacyjna instalacja do odzysku fosforu z wód pościekowych. Gmina Jarocin ma go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z czterech w Europie.

Przyjazna środowisku technologia odzyskiwania fosforu z osadów pościekowych powstała w Kanadzie i jest stosowana od 15 lat na oczyszczalniach w Kanadzie i USA. Wdrażana jest także na oczyszczalni w Tel Awiwie. Już wkrótce stosowana będzie też w Cielczy. Na europejskim rynku technologia wprowadzana jest przez firmę Krevox – Europejskie Centrum Ekologiczne. Zastosowano ją w ostatnich latach w trzech oczyszczalniach: w Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii. – Nie ma takiej instalacji w Europie, na wschód od Amsterdamu – podkreśla wyjątkowość inwestycji burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Już wkrótce oczyszczalnia ścieków w Cielczy jako pierwsza w Polsce zakończy swój żywot, bo na jej miejscu pojawi się bardziej ekologiczna i ekonomiczna Stacja Odzysku Surowców.

Pozyskiwany w ten sposób produkt wykorzystywany jest jako dodatek do nawozów podnoszący zawartość fosforu, dodatkowo ze względu na specyfikę składu chemicznego jest to fosfor w formie niewymywalnej, tj. odpornej na nagłe opady lub stany powodziowe wypłukujące zastosowane wcześniej nawozy. Dostępny w tej formie fosfor uwalnia się stopniowo do gleby wraz z rozwojem sytemu korzeniowego w całym okresie wegetacji roślin. W gminie Jarocin produkt wykorzystywany będzie m.in. do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, które w ostatnim czasie poddane zostały rewaloryzacji.

Budowa instalacji odzysku fosforu z odcieków po procesie głębokiej fermentacji to jedna z trzech części całej modernizacji oczyszczalni. W ramach dwóch pozostałych zadań modernizowany jest ciąg technologiczny tzw. ściekowy oraz kompleksowo modernizowany i rozbudowywany jest ciąg przetwarzania osadów ściekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zawansowanej fermentacji metanowej, przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu wykonanych już prac. Poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, wykonane zostaną: dwie zamknięte komory fermentacji oraz instalacje: biogazu, odwadniania wstępnego, hydrolizy termicznej, utylizacji gazów procesowych. Powstanie też kompleks budynków nowej instalacji odwadniania osadów oraz wiaty osadów, instalacji przygotowania  rozprowadzenia wody technologicznej z odpływu oczyszczalni (oczyszczony ściek), nowego systemu sterowania i monitoringu obiektów oczyszczalni, kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów i placów utwardzonych oczyszczalni ścieków.

Realizacja całego projektu modernizacji oczyszczalni w Cielczy kosztować będzie ponad 100 mln zł netto. Zgodnie z umową roboty budowlano – montażowe wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów mają zostać zakończone w połowie sierpnia, natomiast uzyskanie decyzji nawozowej planowane jest na przyszły rok.

Zakończone zostały prace związane z hermetyzacją obiektów oczyszczalni ścieków w Cielczy. Dzięki temu ograniczona została emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wydzielanie się uciążliwych zapachów, na które skarżyli się mieszkańcy Cielczy. Jako pierwszy zhermetyzowany został zbiornik retencyjny. W następnej kolejności: piaskownik, osadnik wstępny, zagęszczacz osadu nadmiernego oraz zagęszczacz osadu wstępnego.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy to jedno z zadań realizowanych w ramach jeszcze szerszego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Na realizację tego ogromnego projektu o wartości ok. 287 mln zł netto PWiK pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 141 mln zł. Poza modernizacją oczyszczalni przedsięwzięcie obejmuje zrealizowane już: rewitalizację osiedla Kopernika w Jarocinie, budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowę najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie w ul. Poznańskiej oraz wykonywaną obecnie rewitalizację śródmieścia Jarocina.