Projekt „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Jarocin”

W dniu 11 kwietnia 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę i Pełnomocnika p.o. Głównego Księgowego Janusza Topolskiego oraz Prezesa PWiK Remigiusza Nowojewskiego umowa dofinansowania Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” o numerze POIS.02.03.00-00-0174/16-00. Projekt ten wpisuje się w ramy działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj dalej na podstronie Jednostki Realizującej Projekt