Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Jarocin – o Projekcie

W dniu 11 kwietnia 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę i Pełnomocnika p.o. Głównego Księgowego Janusza Topolskiego oraz Prezesa PWiK Remigiusza Nowojewskiego umowa dofinansowania Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” o numerze POIS.02.03.00-00-0174/16-00. Projekt ten wpisuje się w ramy działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt Przedsięwzięcia wynosi 255.960.534 zł, w tym wydatki kwalifikowane obejmują 150.812.446 zł. Przedsiębiorstwu udało się otrzymać na realizację tego Projektu dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 128.190.579,07 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).

Głównym celem Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” jest kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie zgromadzonej w osadach ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych.
Jego realizacja pozwoli na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony, zachowania stanu ekologicznego oraz zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, w tym Morza Bałtyckiego. Planowane działania inwestycyjne przyczynią się również do ograniczenia energochłonności systemów oraz będą miały pozytywny wpływ na zużycie zasobów naturalnych.

W ramach tego Projektu planujemy realizację pięciu zadań obejmujących roboty budowlane:

  1. Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina
  2. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie (dotyczy: ul. Marcinkowskiego, ul. Matejki, ul. Chopina, ul. Kopernika, ul. Cicha, ul. Staszica, ul. Konopnickiej, ul. Broniewskiego, ul. Estkowskiego, ul. Niepodległości (od ul. Marcinkowskiego do ul. Cichej)
  3. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina (dotyczy: ul. Sienkiewicza, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul. Średniej, ul. Gołębiej, ul. Wyszyńskiego, ul. Mickiewicza, ul. Kościelnej, ul. Targowej, ul. Śródmiejskiej, ul. Wodnej, ul. Szpitalnej, ul. Krótkiej, ul. Małej, ul. Wąskiej, ul. Łąkowej, ul. Wolności, ul. Barwickiego, ul. Hallera, ul. Paderewskiego, al. Niepodległości (od ul. Poznańskiej do ul. Moniuszki), ul. Kasztanowa (od ul. Poznańskiej do targowiska), ul. Poznańskiej (od ul. Moniuszki do ul. Kasztanowej), ul. Libercourt, ul. Dąbrowskiego, ul. Nowej, ul. Węglowej, ul. Wrocławskiej (od Węglowej do Rynku), ul. Św. Ducha (od Rynku do ul. Poznańskiej), ul. Rynek).
  4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie
  5. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów

Pierwsze z tych zadań ma na celu zlikwidowanie niedoborów w zakresie oczyszczania ścieków na oczyszczalni Cielcza i zastosowanie kompleksowej przeróbki osadów ściekowych własnych i dowożonych z Gmin sąsiednich. Realizacja tego zadania była najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców okolicznych terenów, zwłaszcza przez osoby zamieszkujące wieś Cielcza. Spowodowane to było przede wszystkim okresowo występującymi uciążliwymi zapachami z obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego dla tego przedsięwzięcie jest – ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 2,7 tys. Mg/rok.

Inwestycja będzie polegała na:

  • eliminacji emisji niezorganizowanych substancji i bioaerozoli ze zbiornika retencyjnego, piaskownika, osadnika wstępnego, zagęszczacza osadu nadmiernego, zagęszczacza osadu wstępnego – obiekty te zostaną zhermetyzowane, co wyeliminuje zapachy uciążliwe dotychczas dla mieszkańców miejscowości Cielcza;
  • ujęciu i zagospodarowaniu biogazu będącego produktem procesu fermentacji i jego energetycznym spalaniu na miejscu w procesie wysokosprawnej kogeneracji, co pozwoli ograniczyć zużycie paliw kopalnych oraz wyeliminuje straty energii zachodzące podczas przesyłu energii na znaczne odległości, w wyniku tych procesów będzie możliwa produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne PWiK;
  • eliminacji emisji niezorganizowanych gazów cieplarnianych – metanu i dwutlenku węgla – do atmosfery z otwartej komory fermentacyjnej;
  • możliwości bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków funkcjonujących w regionie i możliwości wypełnienia ustaleń porozumienia międzygminnego w zakresie odbioru osadów ściekowych, zaktualizowanego poprzez listy intencyjne z Gminy Dominowo, Książ Wielkopolski, Borek Wielkopolski, Chocz, Dobrzyca, Gizałki, Czermin, Krzykosy, Żerków, Nowe Miasto nad Wartą, Kotlin, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zaniemyślu;
  • możliwości wykorzystania ścieków do procesów technologicznych oczyszczalni w miejsce zużywanej wody pitnej – po realizacji urządzeń III stopnia oczyszczania ścieków będzie to możliwe, co zmniejszy zużycie wody.

Zadanie 2, 3 i 4 dotyczy uporządkowania kwestii infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Centrum Jarocina, Osiedla Kopernika oraz ul. Poznańskiej w Jarocinie. Łącznie zadania te dotyczą prac na terenie około 88,2 ha. Zły stan techniczny (awaryjność i nieszczelność) niektórych odcinków wodociągowych determinuje konieczność ich wymiany w Centrum Jarocina oraz Osiedlu Kopernika w Jarocinie, dzięki czemu będzie możliwa ciągła dostawa wody do mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Łączna długość sieci wodociągowej przebudowywanej wraz z odcinkami bocznymi to ok. 19,8 km. Sieci te zostaną ułożone w tych samych ulicach, w których jest przebudowywany systemu kanalizacji.

Ze względu na negatywny wpływ na środowisko konieczna jest przebudowa systemu kanalizacyjnego w Centrum Jarocina oraz na os. M. Kopernika w Jarocinie, dzięki czemu na tym terenie zostanie wyeliminowana infiltracja (czyli przenikanie z uszkodzonych rurociągów ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu) i eksfiltracja (czyli przenikanie do uszkodzonych rurociągów wód opadowych i deszczowych) dzięki renowacji/przebudowie sieci przesyłowej ok. 2,5 km oraz rozdziałowi ok. 17,3 km kanalizacji ogólnospławnej w rejonach stwarzających największe problemy (Centrum Jarocina, os. M. Kopernika). Rozdział kanalizacji ogólnospławnej jest niezbędny z uwagi na występujące przy gwałtownych opadach podtopienia piwnic, które powodują niszczenie mienia właścicieli posesji oraz pogarszanie stanu technicznego budynków (m.in. zawilgocenie fundamentów i ścian). Kwestie te były wielokrotnie sygnalizowane Przedsiębiorstwu przez mieszkańców, jak i przewodniczących osiedli.

Warto podkreślić, że obszar Centrum Jarocina jest ujęty w szeroko rozumianej rewitalizacji Śródmieścia Jarocina, która docelowo spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców dzięki m.in. nowej infrastrukturze wod-kan, nawierzchniom drogi, chodnikom oraz zieleni. Na terenie Centrum Jarocina oraz Osiedla Kopernika w Jarocinie zostanie w ramach Projektu wybudowane ok. 17,5 km rurociągów deszczowych wraz z odcinkami bocznymi wraz z niezbędnymi separatorami oraz zostanie poddane odtworzeniu koryto rzeki Lipinki na terenie miasta Jarocin. Odprowadzenie wód deszczowych z tego terenu do cieku wodnego wyłącznie za pośrednictwem separatorów spowoduje efekt ekologiczny z uwagi na fakt oczyszczenia wód deszczowych z m.in. substancji ropopochodnych. Będzie to miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska – poprawi czystość wód w Lipince, Odrze oraz docelowo w Morzu Bałtyckim. Warto tu podkreślić, że odprowadzenie wód opadowych i deszczowych odrębnym rurociągiem bezpośrednio do cieków wodnych, a nie na oczyszczalnię ścieków w Cielczy usprawni jej pracę (m.in. brak zakłóceń procesu technologicznego na oś podczas nawalnych opadów), co docelowo zmniejszy koszty oczyszczania.

Ostatnie z zadań obejmujących roboty budowalne dotyczy budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów (w miejsce istniejącej) w celu dostarczania wody uzdatnionej o niższych parametrach twardości wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienie ciągłości dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednią ilością. Problemy z twardością wody z przedmiotowego ujęcia były zgłaszane przez mieszkańców, gdyż parametr ten zwiększa ilość osadzania się zanieczyszczeń na urządzeniach gospodarstwa domowego (typu pralki, czajniki, garnki) i przyspiesza ich niszczenie. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego dla tego przedsięwzięcia jest – ilość uzdatnionej wody po zakończeniu projektu w ilości 514.320 m3/rok (o ulepszonych parametrach).

Projekt pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” obejmuje swoim zakresem również dostawę inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi, który ma na celu zapewnienie oszczędności zasobów (oszczędność wody, monitorowanie przecieków, strat wody z sieci wodociągowych), zapobieganie infiltracji ścieków do środowiska, a także adaptację do zmian klimatu (inteligentne zarządzanie sieciami kanalizacji deszczowej, likwidacja wąskich gardeł, zapobieganie podtopieniom i powodziom). Zastosowanie tego systemu będzie odczuwalna dla mieszkańców Gminy Jarocin z uwagi na zminimalizowanie czasu usunięcia ewentualnej awarii na sieci.

Mamy nadzieję, że powyższy opis inwestycji ujętych w ramach Projektu przybliżył Państwu zakres oraz cele jakie mają zostać osiągnięte w najbliższych latach w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie podejmując trud realizacji Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” kierowało się chęcią dostosowania posiadanej infrastruktury do zmian klimatu oraz podniesieniem standardu usług dla mieszkańców Gminy Jarocin.

Poprzez stronę pois.gov.pl/nieprawidlowosci można sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Można je również zgłaszać poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl