Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy poszukuje kandydatów na stanowisko: Dyrektor Pionu Finansowo-Księgowego/ Główny Księgowy.

Podstawowe informacje

 • lokalizacja biura: Cielcza, ul. Gajówka 1
 • rodzaj pracy: stacjonarna
 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • rodzaj rekrutacji: dwustopniowa; wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną zorganizowaną przez Zarząd spółki.

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie pełnej księgowości w Spółce z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
  o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
 • nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych,
 • sporządzanie kalkulacji i rozliczanie obszarów działalności Spółki (dzielność wodociągowa, kanalizacyjna, pozostałe działalności),
 • sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
 • opracowywanie planów finansowych Spółki na poszczególne lata,
 • bieżące analizowanie wykonania planu,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie  kontroli zasadności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • kwalifikacja dokumentów źródłowych ze względu na podatki VAT/CIT,
 • nadzór i kontrola w zakresie prowadzenie spraw kadrowo – płacowych pracowników,
 • nadzór i kontrola w zakresie przygotowywania deklaracji do ZUS i obsługa programu Płatnik,
 • prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami administracji skarbowo – podatkowej  z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych podatków,
 • sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych
 • przygotowywanie kalkulacji i deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • nadzór i kontrola w zakresie wystawianie faktur VAT,
 • nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów księgowych,
 • utrzymanie, przechowywanie oraz archiwizacja dokumentów księgowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, Biegły Rewident, audytorzy
  i inne),
 • reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej i skarbowej,
 • nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i monitorowania terminów płatności zobowiązań spółdzielni,
 • nadzór i kontrola w zakresie przygotowywania przelewów w systemie bankowym,
 • współpraca z bankami w zakresie kredytowania i rozliczania procesów inwestycyjnych,
 • prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienie procesów i procedur wewnątrz Pionu finansowo-rozliczeniowego,
 • bieżące analizowanie regulaminów pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd oraz organy nadzorujące,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi np. audytorami finansowymi, firmą kadrowo-płacową.

Wymagania pracodawcy

 • Doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego lub Kierownika Księgowości co najmniej 3 letnie
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Ukończona ścieżka biegłego rewidenta lub tytuł doradcy podatkowego – mile widziane
 • Zaawansowana znajomość MS Excel oraz systemów finansowo-księgowych
 • Bardzo dobra znajomość Ustawy o Rachunkowości oraz aktualnych przepisów podatkowych
 • Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań
 • Inicjatywa, samodzielność i terminowość

Pracodawca oferuje

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Forma współpracy – umowa o pracę

Proces rekrutacji trwa do dnia 15 maja 2023 roku.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: prezes@pwikjarocin.pl

Niezbędnym jest dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rekrutacji.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.