Oświadczenie

Informujemy, że 4 listopada 2019r. Firma Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o odstąpiła od podpisanej w czerwcu 2018 roku umowy na wykonanie zadania „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina”.

Do końca września tego roku firma Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o. miała zrealizować roboty budowlane o wartości ponad 36 milionów zł netto. Niestety prace nie zostały wykonane, a firma nie przedstawiła żadnych rozliczeń finansowych na koniec 3 kwartału br., pomimo, że zgodnie z umową prace rozliczane są na koniec każdego kwartału.

Dodatkowo spółka Control Process EPC EP 3 zażądała od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zabezpieczenia w postaci gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Zgodnie z prawem koszty gwarancji zapłaty po połowie pokrywają inwestor i wykonawca. Firma Control Process EPC EP 3, pomimo wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, nie wniosła 50% kosztów pozyskania gwarancji zapłaty, tj. kwoty ponad 1,7 mln zł do dnia 29 października 2019r. Wyjaśniamy, że mechanizm gwarancji zapłaty zabezpiecza wykonawcę w sytuacji, gdy inwestor nie płaci w terminie za zrealizowane prace. W przypadku inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, która ma zagwarantowane finansowanie, w dużym stopniu pochodzące z dotacji unijnej, zabezpieczenie takie wydaje się być jedynie pretekstem do uwolnienia się Wykonawcy od odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań umownych. Zachodzi podejrzenie, że firma Control Process EPC EP 3 Sp. z o.o nie była w stanie zrealizować tak ogromnego i nowatorskiego projektu, a „instytucję gwarancji” chciała wykorzystać, aby uniknąć szeregu negatywnych konsekwencji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem inwestycji.

Podkreślić należy, że firma Control Process EPC EP 3 Sp. z o.o była w około 6-miesięcznej zwłoce w realizacji prac względem pierwotnego harmonogramu rzeczowo – finansowego, złożonego po zawarciu umowy.

Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.
/-/ Remigiusz Nowojewski