Deklaracja dostępności


ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pwikjarocin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2001-08-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-03

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ostatnie oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępne są również opcje zwiększające czytelność strony (m.in. kontrast i zmiana wielkości tekstu).

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patryk Piątkiewicz, e-mail: p.piatkiewicz@pwikjarocin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48-62-740-59-62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Budynek administracyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie zlokalizowany w Cielczy przy ul. Gajówka 1 (teren oczyszczalni ścieków) posiada wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach. Jest to budynek piętrowy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe, w tym jedno dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.