Jarocin: Wykonanie w ramach jednej inwestycji pięciu zadań finansowanych z PROW (środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich): Zadanie A: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witaszyczki Zadanie B: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bachorzew Zadanie C: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Witaszyce ul. Kolejowa Zadanie D: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Roszków Zadanie E: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Roszków
Numer ogłoszenia: 29626 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie , ul. Marcina Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473487, 7477318, faks 062 7473480.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w ramach jednej inwestycji pięciu zadań finansowanych z PROW (środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich): Zadanie A: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witaszyczki Zadanie B: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bachorzew Zadanie C: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Witaszyce ul. Kolejowa Zadanie D: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Roszków Zadanie E: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Roszków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie w ramach jednej inwestycji pięciu zadań finansowanych z PROW (środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich): Zadanie A: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witaszyczki Charakterystyka: sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 o dł. 725 mb (oraz pozostałe elementy wymienione w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami) Zadanie B: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bachorzew Charakterystyka: sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø 200 o dł. 782 mb (oraz pozostałe elementy wymienione w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami) Zadanie C: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Witaszyce ul. Kolejowa Charakterystyka: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o dł. 211 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 - ilość: 13 szt. o łącznej dł. 73 mb (oraz pozostałe elementy wymienione w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami) Zadanie D: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Roszków Charakterystyka: sieć wodociągowa z rur PE Ø 90-110 o dł. 1276 mb, przyłącza wodo-ciągowe z rur PE Ø 40 - ilość: 73 szt. o łącznej dł. 675 mb (oraz pozostałe elementy wymienione w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami) Zadanie E: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Roszków Charakterystyka: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o dł. 1493 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 - ilość: 73 szt. o łącznej dł. 621 mb (oraz pozostałe elementy wymienione w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami). Pełny i szczegółowy zakres i sposób został wskazany w takich dokumentach jak: projekty budowlano-wykonawcze (stanowiące załącznik do specyfikacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiące załącznik do specyfi-kacji) oraz kosztorysy ofertowe (stanowiące załącznik do specyfikacji). Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, projektach budowlano-wykonawczych (stanowiących załącznik do niniej-szej specyfikacji), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) oraz kosztorysach ofertowych (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa: lub równoważne. Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy do opracowania i przedstawienia harmonogramu realizacji prac z podziałem na zakres rzeczowy, finansowy oraz na ter-miny zakończenia poszczególnych zadań, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszej specyfikacji. Po akceptacji Zamawiającego, w/w harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwa-rancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców przedstawienia opisu oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przyjętych do wyce-ny przedmiotu zamówienia (karty katalogowe, paszporty techniczne, książki techniczne, itp.), w celu oceny zgodności przedstawionej oferty wraz z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częścio-wych, z zastrzeżeniem, że nie może to mieć miejsce częściej niż raz w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym podstawą do ich wystawiania mogą być jedynie protokoły częściowe podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót, których łączna wartość nie przekroczy 30 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru 2. Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej trwania 3. Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi telekomunikacyjne 4. Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy 5. Ubezpieczenia budowy 6. Przejęcia placu i terenu budowy 7. Prowadzenia dziennika budowy 8. Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego 9. Przedkładania sprawozdań rzeczowych - co tydzień lub wg potrzeb Zamawiającego 10. Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy 11. Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się w pasie robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót 12. Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamówienia 13. Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy 14. Pokrycia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji zadania, m.in.: projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kołowego 15. Odwodnienia terenu budowy 16. Stałego nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego nad całością prac 17. W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu usunięcia kolizji 18. Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy 19. Odtworzenia elementów infrastruktury 20. Odtworzenia nawierzchni 21. Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót 22. Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza) Uwaga: Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków PROW (środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie lub zawarta umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 8.2.3. gwarancjach bankowych 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 8.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 8.4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób re-prezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątkę lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp 8.5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.03.2011 r. do godz. 11.00 8.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wybo-rze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wy-konawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.13 SIWZ. 8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wyko-nawcę. 8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpo-wiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył do-kumentów lub oświadczeń, wymienionych w pkt 6 SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana; 8.14.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na wa-runkach określonych w ofercie, 8.14.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8.14.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.16. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot zamówienia 6.17. Pełny kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy), zawierający wszystkie pozycje z załączonych do specyfikacji przedmiarów. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony dokładnie na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego przedmiaru robót i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca określa ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót wg zasad: bez zgody Zamawiającego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych w przedmiarach przez Wykonawcę należy uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Pominięcie pozycji wymienionych w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana treści pozycji przedmiaru, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować do Zamawia-jącego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień 6.18. Kserokopia dokumentu wadialnego. Dodatkowo, w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał należy złożyć w Kasie Zamawiającego 6.19. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów 6.20. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp, wystawione nie wcze-śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przy-padku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6.21. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6.21.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.11, 6.12, 6.13, 6.15 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 6.21.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 6.21.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewi-dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 6.21.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 6.21.2. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.14 pkt Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp 6.21.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.21.1.1., 6.21.1.3. i 6.21.2. niniejszej specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 6.21.1.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 6.21.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.21.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-spodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 6.21.3. stosuje się odpowiednio. 6.21.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przed-łożonego dokumentu. 6.22. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.22.1. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - jeśli dotyczy (w przy-padku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-lenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów). 6.22.2. Zamawiający wymagać będzie oddzielnie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów, o których mowa w punktach: 6.1, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - nie podlegają one sumowaniu. 6.22.3. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej, ma udowodnić, że żaden z uczestników nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzie-lenie zamówienia. 6.22.4. Jeśli przynajmniej jeden z uczestników nie przedstawi dokumentów albo z innego powodu podlega wykluczeniu, wykluczeni zostaną wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6.22.5. Oświadczenia i dokumenty niewymienione w pkt 6.21.2. niniejszej spe-cyfikacji wykonawcy składają wspólnie i podlegają one sumowaniu. 6.22.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6.22.7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (li-dera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 6.22.8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6.22.9. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołu-jące się na wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy nale-ży wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika; rozumie się przez to nazwę i adres pełnomocnika (lidera) oraz nazwę i adres partnerów. 6.23. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.10 - 6.15 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.24. Jeżeli Wykonawca, wykazują spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 6.8 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie korzystnych dla Zamawiającego w treść danej umowy. 2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 2.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; b) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; c) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; d) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy; e) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; f) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 2.2. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie; 2.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwięk-szenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2.4. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budow-lane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub in-spektora nadzoru inwestorskiego; 2.5. zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ra-mach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z za-pisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 2.6. zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy). 2.7. zmiana nazw , siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 2.8. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akcepta-cji przez Zamawiającego; 2.9. zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możli-wym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych; 2.10. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 2.11. zmiana wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym - załącznik do umowy, ujętych w poszczególnych latach budżetowych celem realizacji za-mówienia; 2.12. zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.13. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 2.14. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych; 2.15. w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość spowolnienia lub chwilowych przerw w realizacji robót. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, zostanie wówczas sporządzony stosowny aneks oraz zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - jeżeli będzie miało to zastosowanie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwikjarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pwikjarocin.pl. SIWZ w wersji papierowej płatna: 500,00 zł netto (sposób płatności: przelew)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat (na I piętrze) w siedzibie Zamawiającego: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków PROW (środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak