Numer ogłoszenia: 156763 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149349 - 2011 data 26.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Marcina Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473487, 7477318, fax. 062 7473480.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: