Jarocin: Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Jarocin w Golinie
Numer ogłoszenia: 136395 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie , ul. Marcina Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473487, 7477318, faks 062 7473480.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Jarocin w Golinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Jarocin w Golinie. Charakterystyka: sieć wodociągowa z rur PEHD Ø 160 o dł. 3147 mb, kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kamionkowych Ø 250 o dł. 882 mb, kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD Ø 110 o dł. 340 mb, przepompownia ścieków - 1 kpl., kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 300-400 o dł. 493 mb, oczyszczalnia wód deszczowych - 1 kpl. Zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego: Do podstawowych obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego należą obowiązki i uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wymienione poniżej: - Dokładne zapoznanie się z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową i zgłoszenie inwestorowi i projektantowi ewentualnych uwag do dokumentacji - Udział w przekazaniu terenu budowy - Kontrola realizacji inwestycji zgodnie z opracowanym przez wykonawcę harmonogramem rzeczowo - finansowym - Sprawdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez wykonawcę robót - Sprawdzanie faktur wykonawcy oraz materiałów załączonych do rozliczenia robót - Zgłaszanie inwestorowi potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie protokołu konieczności na te roboty wraz z analizą kosztową, a po ich akceptacji przez inwestora - pełnienie nadzoru - Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonywania robót, w szczególności materiałów, zmiany materiałów, urządzeń - Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym (a także w razie potrzeby - częściowym), udział w odbiorach - Nadzór i wyegzekwowanie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub częściowego - Udzielenie pisemnych opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy - W okresie rękojmi: branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrola usunięcia przez wykonawcę tych wad - Pobyt na budowie i na naradach u Zamawiającego 2 razy w tygodniu, w dniach: wtorek i piątek, a także na każde wezwanie Zamawiającego. Szczegółowy zakres rzeczowy został wskazany w takich dokumentach jak: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Wszystkie dokumenty pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający nie wyklucza refinansowania przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie lub zawarta umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji. Zamawiający przeznacza na finansowanie przedmiotowej inwestycji środki przekazane mu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Zamawiającego nr 1/03/2011 z dnia 25 marca 2011 r. o podwyższeniu kapitału. Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli środki pieniężne zapewnione na podstawie powyższej uchwały nie wpłyną faktycznie na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie do 31 maja 2011 r. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu powyżej przedstawionego, strony rezygnują z wszelkich roszczeń wobec siebie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.7. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot zamówienia 6.8. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów 6.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6.9.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. pkt Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 6.9.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.9.1. niniejszej specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 6.9.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.9.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 6.9.2. stosuje się odpowiednio. 6.9.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przed-łożonego dokumentu. 6.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.10.1. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - jeśli dotyczy (w przy-padku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów). 6.10.2. Zamawiający wymagać będzie oddzielnie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów, o których mowa w punktach: 6.1., 6.4., 6.5., 6.6. pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - nie podlegają one sumowaniu. 6.10.3. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej, ma udowodnić, że żaden z uczestników nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6.10.4. Jeśli przynajmniej jeden z uczestników nie przedstawi dokumentów albo z innego powodu podlega wykluczeniu, wykluczeni zostaną wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6.10.5. Oświadczenia i dokumenty niewymienione w pkt 6.10.2. niniejszej specyfikacji wykonawcy składają wspólnie i podlegają one sumowaniu. 6.10.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6.10.7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (li-dera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 6.10.8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6.10.9. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika; rozumie się przez to nazwę i adres pełnomocnika (lidera) oraz nazwę i adres partnerów. 6.11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5., 6.6. pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie korzystnych dla Zamawiającego zmian w treści danej umowy. 2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkiem zmiany terminu realizacji zamówienia przez wykonawcę robót budowlanych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwikjarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pwikjarocin.pl. SIWZ w wersji papierowej płatna: 30,00 zł netto (sposób płatności: przelew).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat (na I piętrze) w siedzibie Zamawiającego: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie wyklucza refinansowania przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie