Jarocin: Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Radlin
Numer ogłoszenia: 56491 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie , ul. Marcina Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473487, 7477318, faks 062 7473480.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Radlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Radlin. Zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego: - Do podstawowych obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego należą obo-wiązki i uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wymienione poniżej - Dokładne zapoznanie się z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową i zgłoszenie inwestorowi i projektantowi ewentualnych uwag do dokumentacji - Udział w przekazaniu terenu budowy - Kontrola realizacji inwestycji zgodnie z opracowanym przez wykonawcę harmono-gramem rzeczowo - finansowym - Sprawdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez wykonawcę robót - Sprawdzanie faktur wykonawcy oraz materiałów załączonych do rozliczenia robót - Zgłaszanie inwestorowi potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie protokołu konieczności na te roboty wraz z analizą kosztową, a po ich akceptacji przez inwestora - pełnienie nadzoru - Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonywania robót, w szcze-gólności materiałów, zmiany materiałów, urządzeń - Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym (a także w razie potrzeby - częściowym), udział w odbiorach - Nadzór i wyegzekwowanie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końco-wego lub częściowego - Udzielenie pisemnych opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy - W okresie rękojmi: branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujaw-nionych wad oraz kontrola usunięcia przez wykonawcę tych wad - Pobyt na budowie i na naradach u Zamawiającego 2 razy w tygodniu, w dniach: wtorek i piątek, a także na każde wezwanie Zamawiającego. Zwięzły opis inwestycji: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kamionkowych dn 200 mm, dł. 2740 mb - Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE: RT-1 dn 90, dł. 555 mb; RT-2 dn 110 dł. 1105 mb - Przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych dn 150 mm, dł. 1093 mb/69 szt. - Przepompownia ścieków P1, z zasilaniem - Przepompownia ścieków P2, z zasilaniem Szczegółowy zakres rzeczowy został wskazany w takich dokumentach jak: projekty bu-dowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowla-nych oraz przedmiary robót. Wszystkie dokumenty pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.8. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwyko-nawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot za-mówienia 6.9. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych pod-miotów 6.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rze-czypospolitej Polskiej 6.10.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. pkt Wykaz oświad-czeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 6.10.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.10.1. niniejszej specyfikacji, po-winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 6.10.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.10.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-spodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w któ-rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 6.10.2. stosuje się odpowiednio. 6.10.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przed-łożonego dokumentu. 6.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.11.1. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - jeśli dotyczy (w przy-padku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów). 6.11.2. Zamawiający wymagać będzie oddzielnie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów, o których mowa w punktach: 6.1., 6.5., 6.6., 6.7. pkt Wykaz oświad-czeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwier-dzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - nie podlegają one sumowaniu. 6.11.3. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej, ma udowodnić, że żaden z uczestników nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzie-lenie zamówienia. 6.11.4. Jeśli przynajmniej jeden z uczestników nie przedstawi dokumentów al-bo z innego powodu podlega wykluczeniu, wykluczeni zostaną wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6.11.5. Oświadczenia i dokumenty niewymienione w pkt 6.11.2. niniejszej spe-cyfikacji wykonawcy składają wspólnie i podlegają one sumowaniu. 6.11.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6.11.7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (li-dera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 6.11.8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6.11.9. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołu-jące się na wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy nale-ży wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika; rozumie się przez to nazwę i adres pełnomocnika (lidera) oraz nazwę i adres partnerów. 6.12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określo-nych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odnie-sieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6., 6.7. pkt Wy-kaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie korzystnych dla Zamawiającego zmian w treści danej umowy. 2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkiem zmiany terminu realizacji zamówienia przez wykonawcę robót budowlanych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwikjarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pwikjarocin.pl. SIWZ w wersji papierowej płatna: 30,00 zł netto (sposób płatności: przelew).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat (na I piętrze) w siedzibie Zamawiającego: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak