Jarocin: Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Poznańskiej w Jarocinie
Numer ogłoszenia: 282969 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie , ul. Marcina Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473487, 7477318, faks 062 7473480.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Poznańskiej w Jarocinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłą-czami w ul. Poznańskiej w Jarocinie - jest to częściowe wykonanie zakresu wymienio-nego w dokumentacji projektowej na odcinku od studni S47 do S55 (przedmiar robót został przystosowany do niniejszego postępowania). Kolektor przeznaczony do modernizacji jest czynny i przesyła ścieki z terenu miasta. Z tego powodu bezwzględnie wymagane jest pobudowanie przez wykonawcę na czas modernizacji kolektora zastępczego wg wytycznych Zamawiającego. Długość zastęp-czego kolektora będzie wynosić ok. 170 mb. Minimalne wymagania materiałowe dla kolektora zastępczego to rura PCV Ø 500. Z dwóch wariantów materiałowych zawartych w dokumentacji technicznej, dotyczą-cych modernizowanego kolektora ogólnospławnego, Zamawiający informuje, że doce-lowy kolektor ma zostać wykonany z rur Hobas. Pełny i szczegółowy zakres i sposób został wskazany w takich dokumentach jak: pro-jekty budowlano-wykonawcze (stanowiące załącznik do specyfikacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiące załącznik do specyfi-kacji) oraz przedmiary robót (stanowiące załącznik do specyfikacji). Decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia, opnie, itp. są do dyspozycji wykonawców i znajdują się do wglądu u Zamawiającego. Wykonawcy mogą we wła-snym zakresie utrwalać treść w/w dokumentów za pomocą aparatu fotograficznego. Obowiązkiem Wykonawcy jest spełnienie wszystkich wymagań zawartych we wszyst-kich w/w dokumentach. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, projektach budowlano-wykonawczych (stanowiących załącznik do niniej-szej specyfikacji), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji) oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa: lub równoważne. Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy do opracowania i przedstawienia harmonogramu realizacji prac, z podziałem na zakres rzeczowy, finansowy oraz z po-działem na terminy zakończenia poszczególnych elementów, przy czym nieprzekra-czalnym jest termin zakończenia całości prac w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Po akceptacji Zamawiającego, w/w harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwa-rancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców przedsta-wienia opisu oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przyjętych do wyce-ny przedmiotu zamówienia (karty katalogowe, paszporty techniczne, książki techniczne, itp.), w celu oceny zgodności przedstawionej oferty wraz z wymaganiami Zamawiające-go. Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częścio-wych, przy czym podstawą do ich wystawiania mogą być jedynie protokoły częściowe podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót, których łączna wartość nie prze-kroczy 30 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: - Ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru - Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej trwania - Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi telekomunika-cyjne - Ubezpieczenia budowy - Prowadzenia dziennika budowy - Przejęcia placu i terenu budowy - Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego - Przedkładania sprawozdań rzeczowych - co tydzień lub wg potrzeb Zamawiającego - Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy - Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się w pasie robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót - W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu ich usunięcia - Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie od-bioru robót - Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentary-zacja powykonawcza) - Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy - Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy - Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamó-wienia - Opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji zada-nia; projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kołowego, umiesz-czenia urządzeń obcych niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi - Odwodnienia terenu dla budowy kanalizacji - Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy - Odtworzenia elementów infrastruktury, w tym nawierzchni - Ewentualnego uaktualnienia uzgodnień - Stałego nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego nad całością prac Uwaga: Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie lub zawarta umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 45.653,16 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 16/100). 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd-nościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręcze-niem pieniężnym 8.2.3. gwarancjach bankowych 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 8.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 8.4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób re-prezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątkę lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp 8.5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 27.10.2010 r. do godz. 11.00 8.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wybo-rze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wy-konawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.13 SIWZ. 8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiają-cy zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia pu-blicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wy-cofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowy-wane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wyko-nawcę. 8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpo-wiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył do-kumentów lub oświadczeń, wymienionych w pkt 6 SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana; 8.14.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na wa-runkach określonych w ofercie, 8.14.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8.14.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoż-liwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.16. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwyko-nawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot za-mówienia. 6.17. Pełny kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy), zawierający wszystkie pozycje z załączonych do specyfikacji przedmiarów. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony dokładnie na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego przedmiaru robót i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przed-miotu zamówienia. Wykonawca określa ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys oferto-wy należy sporządzić zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót wg zasad: bez zgody Zamawiającego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych w przedmiarach przez Wykonawcę należy uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Pominięcie pozycji wymienionych w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana treści pozycji przedmiaru, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować do Zamawia-jącego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień 6.18. Kserokopia dokumentu wadialnego. Dodatkowo, w przypadku wniesienia wa-dium w formie niepieniężnej, oryginał należy złożyć w Kasie Zamawiającego 6.19. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych pod-miotów 6.20. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospo-litej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp, wystawione nie wcze-śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przy-padku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed nota-riuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samo-rządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6.21. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rze-czypospolitej Polskiej 6.21.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.11, 6.12, 6.13, 6.15 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 6.21.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 6.21.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubez-pieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewi-dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ra-ty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 6.21.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamó-wienie 6.21.2. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.14 pkt Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speł-niania tych warunków - składa zaświadczenie właściwego organu są-dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp 6.21.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.21.1.1., 6.21.1.3. i 6.21.2. niniej-szej specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 6.21.1.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 6.21.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.21.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-spodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 6.21.3. stosuje się odpowiednio. 6.21.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przed-łożonego dokumentu. 6.22. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.22.1. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - jeśli dotyczy (w przy-padku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-lenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów). 6.22.2. Zamawiający wymagać będzie oddzielnie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów, o których mowa w punktach: 6.1, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wyko-nawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępo-waniu - nie podlegają one sumowaniu. 6.22.3. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej, ma udowodnić, że żaden z uczestników nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzie-lenie zamówienia. 6.22.4. Jeśli przynajmniej jeden z uczestników nie przedstawi dokumentów albo z innego powodu podlega wykluczeniu, wykluczeni zostaną wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6.22.5. Oświadczenia i dokumenty niewymienione w pkt 6.21.2. niniejszej spe-cyfikacji wykonawcy składają wspólnie i podlegają one sumowaniu. 6.22.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6.22.7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (li-dera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 6.22.8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6.22.9. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołu-jące się na wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy nale-ży wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika; rozumie się przez to nazwę i adres pełnomocnika (lidera) oraz nazwę i adres partnerów. 6.23. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określo-nych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odnie-sieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.10 - 6.15 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.24. Jeżeli Wykonawca, wykazują spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 6.8 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, ja-kie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie korzystnych dla Zamawiającego w treść danej umowy. 2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-blicznych (t.j. DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 2.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wy-konawcy, w przypadku: a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; b) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; c) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres unie-możliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; d) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy; e) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; f) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 2.2. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie; 2.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwięk-szenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2.4. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budow-lane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub in-spektora nadzoru inwestorskiego; 2.5. zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ra-mach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z za-pisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 2.6. zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy). 2.7. zmiana nazw , siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 2.8. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akcepta-cji przez Zamawiającego; 2.9. zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możli-wym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych; 2.10. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 2.11. zmiana wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym - załącznik do umowy, ujętych w poszczególnych latach budżetowych celem realizacji za-mówienia; 2.12. zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.13. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 2.14. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji po-szczególnych zakresów rzeczowych; 2.15. w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość spowolnienia lub chwilowych przerw w realizacji robót. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, zostanie wówczas sporządzony stosowny aneks oraz zmiana harmonogramu rze-czowo-finansowego - jeżeli będzie miało to zastosowanie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwikjarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pwikjarocin.pl. SIWZ w wersji papierowej płatna: 600,00 zł netto (sposób płatności: przelew).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat (na I piętrze) w siedzibie Zamawiającego: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak