Jarocin: Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Cielczy, Gm. Jarocin
Numer ogłoszenia: 61549 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie , ul. Marcina Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473487, 7477318, faks 062 7473480.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Cielczy, Gm. Jarocin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy. Część mechaniczna a) Modernizacja zbiornika burzowego poprzez m.in. odnowienie i konserwację zbiornika burzowego, budowę nowego pomostu umożliwiającego wyjazd wózka ze skratkami oraz utwardzonej drogi dojazdowej do pomostu, demontaż krat ręcznych, montaż nowych mechanicznych krat pionowych prętowo-zgrzebłowych, nowej szafki sterowniczej, pompy zatapialnej oraz pojemnika przewoźnego na skratki b) Modernizacja stacji zlewnej poprzez m.in. remont skorodowanych pokryw na studniach od starego punktu zlewnego, wymiana przepływomierza, montaż przewodu grzejnego na rurze odprowadzajacej ścieki z wozów asenizacyjnych, wymianę szafy elektrycznej i automatyki z czytnikiem kart magnetycznych przewoźników c) Modernizacja budynku krat poprzez m.in. uszczelnienie budynku (poprzez montaż okien z tworzyw sztucznych, wymianę drzwi i bramy do budynku oraz drzwi do pomieszczenia skratek i wapna chlorowanego ) wraz z montażem wen-tylacji grawitacyjnej i mechanicznej, przenośnika śrubowego bezrdzeniowego do transportu skratek, praski do skratek z rurą transportową, przebudowę i izola-cję kanałów zlokalizowanych w pobliżu krat, wymianę szafy elektrycznej i au-tomatyki dla układu kraty schodkowe, przenośnik skratek i praska do skratek; korytek kabli elektrycznych d) Modernizacja piaskownika poprzez m.in. odnowienie i konserwację komór pia-skownika, generalną modernizację separatora piasku, wymianę: pompy pulpy piaskowej, szafki elektrycznej sterowniczej, zastawek ze stali kwasoodpornej w piaskowniku (5 szt.) oraz zastawek naściennych na rurach dn 350 (4 szt.), montaż sondy pH, zakup fadromy do wywozu piasku i skratek e) Modernizacja osadników wstępnych m.in. poprzez wymianę napędów wóz-ków, kabla elektrycznego zasilającego zgarniacze, szafki elektrycznej i automatyki, zasuw miękkouszczelnionych z napędem elektromechanicznym f) Modernizacja przepompowni ścieków: odnowienie i konserwacja zbiornika przepompowni oraz komory zasuw, podział komory retencyjnej na dwie komory, montaż: pomp zatapialnych Flygt (4 szt.), zaworów zwrotnych kulowych (4 szt.), zasuw kołnierzowych miękkouszczelnionych (wymiana w przypadku konieczności) (4 szt.), zastawek naściennych, szafki elektrycznej i automatyki (1 kpl.) g) Modernizacja dozowania PIX-u poprzez wykonanie rurociągu osłonowego z rur PE 80dla rurociągu PIX-u prowadzącego od stacji dozowania do komory reakcji, o długosci około 25 mb h) Modernizacja przepompowni osadu m.in. poprzez odnowienie i konserwację zbiornika, montaż nowych pomp zatapialnych (2 szt.), zasuw miękkouszczelnio-nych (2 szt.), zaworów zwrotnych kulowych (2 szt.), zasuw z kolumną i napędem elektromechanicznym (miękkouszczelnione) (2 szt.), rurociągu tłocznego ze stali 18G2 z przepompowni do rurociągu okreżnego OKF (dł. około 15 mb), szafki elektrycznej i automatyki (1 kpl.) i) Modernizacja zagęszczacza (starego) poprzez m.in.: odnowienie zbiornika, montaż nowego: mieszadła (1 szt.), przelewu pilastego ze stali nierdzewnej (1 kpl.), zasuwy z kolumną i napędem elektromechanicznym (1 kpl.), szafki elektrycznej i automatyki (1 kpl.) j) Modernizacja otwartej komory fermentacyjnej polegająca m.in. na odnowieniu zbiornika i konstrukcji nośnej schodów i balkonu wokół zbiornika, wykonaniu ze stali konstrukcyjnej 18G2 rurociągu doprowadzającego osad do OKF oraz bocznych odejść od rurociągu głównego do zasuw; montażu zasuwy z kolumną i napędem ręcznym (7 szt.), króćca dwukołnierzowego ze stali kwasoodpornej (7 szt.), mieszadeł zatapialnych średnioobrotowych (2 szt.), prowadnic mieszadeł (2 szt.), żurawia mieszadła (2 szt.), sond pH (2 szt.) k) Modernizacja przepompowni wód poosadowych polegająca na konserwacji zbiornika przepompowni, wymianie m.in. pomp zatapialnych - 2 szt., zasuw, zaworów zwrotnych, szafki elektrycznej i automatyki l) Modernizacja boksu na skratki i piaskownik poprzez m.in.: usunięcie istniejącej warstwy filtracyjnej, wykonanie trzech ścian długości około 16 m każda i ściany zamykającej długości około 13 m o wysokości 1,5 m; ułożenie ekranu z folii zabezpieczającego przedostawaniu się odcieków do gleby; ułożenie dre-nażu; wykonanie płyty betonowej z bocznymi korytami odwadniającymi; włą-czenie odpływu odcieków z koryt do istniejącej instalacji odwadniającej poletka m) Budowa pompowni ścieków oczyszczonych i rurociągu wody technologicznej (pompownia złożona m.in. ze zbiornika, pomp zatapialnych - 2 szt., zasuw, za-worów zwrotnych, szafki elektrycznej i automatyki oraz rurociągu tłocznego) n) Wymiana rurociągu osadu wstępnego od osadników wstępnych do prze-pompowni osadu o) Budowa pompowni wód deszczowych złożonej m.in. ze zbiornika, pompy za-tapialnej, zasuwy, zaworu zwrotnego, szafki elektrycznej i automatyki, rurociągu tłocznego i grawitacyjnego Gospodarka osadowa - kompostownia a) Zakup agregatów prądotwórczych (stacjonarny - 1 szt.; przewoźny obudowany - 1 szt.) UWAGA: Z przedmiotu zamówienia Zamawiający wykreśla wykonanie systemu transportu osadu STO i oświetlenia zewnętrznego (STO oraz WS), zakupu wagi samochodowej WS oraz wyposażenia ruchomego (ładowarki teleskopowej i jednonaczyniowej, rozdrabniacza do pni, gałęzi i korzeni, samochodu do czyszczenia kanalizacji). W związku z powyższym, w/w elementy należy pozostawić bez wyceny w kosztorysie ofertowym. Pełny i szczegółowy zakres i sposób został wskazany w takich dokumentach jak: pro-jekty budowlano-wykonawcze (stanowiące załącznik do specyfikacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiące załącznik do specyfi-kacji) oraz przedmiary robót (stanowiące załącznik do specyfikacji). Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, projektach budowlano-wykonawczych (stanowiących załącznik do niniej-szej specyfikacji), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji) oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa: lub równoważne. Wszystkie prace będą odbywać się pod nadzorem firmy obsługującej w imieniu Zama-wiającego Oczyszczalnię Ścieków w Cielczy. Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy do opracowania i przedstawienia harmonogramu realizacji prac, z podziałem na zakres rzeczowy, finansowy oraz z po-działem na terminy zakończenia poszczególnych elementów, przy czym nieprzekra-czalnym jest termin zakończenia całości prac do 30.05.2011 r. Po akceptacji Zamawia-jącego, w/w harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwa-rancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów na procesy spawalnicze. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców przedsta-wienia opisu oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przyjętych do wyce-ny przedmiotu zamówienia (karty katalogowe, paszporty techniczne, książki techniczne, itp.), w celu oceny zgodności przedstawionej oferty wraz z wymaganiami Zamawiające-go. Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częścio-wych, przy czym podstawą do ich wystawiania mogą być jedynie protokoły częściowe podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: - Ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru - Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej trwania - Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi telekomunika-cyjne - Ubezpieczenia budowy - Prowadzenia dziennika budowy - Przejęcia placu i terenu budowy - Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego - Przedkładania sprawozdań rzeczowych - co tydzień lub wg potrzeb Zamawiającego - Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy - Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się w pasie robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót - W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu ich usunięcia - Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie od-bioru robót - Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentary-zacja powykonawcza) - Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy - Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy - Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamó-wienia - Opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji zada-nia; projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kołowego, umiesz-czenia urządzeń obcych niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi - Odwodnienia terenu dla budowy kanalizacji - Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy - Odtworzenia elementów infrastruktury, w tym nawierzchni - Ewentualnego uaktualnienia uzgodnień - Stałego nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego nad całością prac Uwaga: Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie lub zawarta umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.21.00-9, 45.25.22.00-0, 45.31.42.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.51.00-9, 45.31.70.00-2, 50.96.12.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd-nościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręcze-niem pieniężnym 8.2.3. gwarancjach bankowych 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 8.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 8.4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób re-prezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątkę lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp 8.5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.03.2010 r. do godz. 11.00 8.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wybo-rze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wy-konawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.13 SIWZ. 8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiają-cy zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia pu-blicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wy-cofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowy-wane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wyko-nawcę. 8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpo-wiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył do-kumentów lub oświadczeń, wymienionych w pkt 6 SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana; 8.14.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na wa-runkach określonych w ofercie, 8.14.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8.14.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoż-liwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów na procesy spawalnicze. 6.16. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwyko-nawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot za-mówienia 6.17. Pełny kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy), zawierający wszystkie pozycje z załączonych do specyfikacji przedmiarów. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony dokładnie na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego przedmiaru robót i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przed-miotu zamówienia. Wykonawca określa ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys oferto-wy należy sporządzić zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót wg zasad: bez zgody Zamawiającego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych w przedmiarach przez Wykonawcę należy uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Pominięcie pozycji wymienionych w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana treści pozycji przedmiaru, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować do Zamawia-jącego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień 6.18. Kserokopia dokumentu wadialnego. Dodatkowo, w przypadku wniesienia wa-dium w formie niepieniężnej, oryginał należy złożyć w Kasie Zamawiającego 6.19. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych pod-miotów. 6.22. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.22.1. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - jeśli dotyczy (w przy-padku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-lenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów). 6.22.2. Zamawiający wymagać będzie oddzielnie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów, o których mowa w punktach: 6.1, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wyko-nawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępo-waniu - nie podlegają one sumowaniu. 6.22.3. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej, ma udowodnić, że żaden z uczestników nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzie-lenie zamówienia. 6.22.4. Jeśli przynajmniej jeden z uczestników nie przedstawi dokumentów albo z innego powodu podlega wykluczeniu, wykluczeni zostaną wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6.22.5. Oświadczenia i dokumenty niewymienione w pkt 6.21.2. niniejszej spe-cyfikacji wykonawcy składają wspólnie i podlegają one sumowaniu. 6.22.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6.22.7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (li-dera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 6.22.8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6.22.9. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołu-jące się na wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy nale-ży wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika; rozumie się przez to nazwę i adres pełnomocnika (lidera) oraz nazwę i adres partnerów. 6.23. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określo-nych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odnie-sieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.10 - 6.15 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.24. Jeżeli Wykonawca, wykazują spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 6.8 pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, ja-kie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie korzystnych dla Zamawiającego w treść danej umowy. 2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-blicznych (t.j. DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 2.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wy-konawcy, w przypadku: a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; b) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; c) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres unie-możliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; d) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy; e) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; f) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 2.2. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie; 2.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwięk-szenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2.4. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budow-lane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub in-spektora nadzoru inwestorskiego; 2.5. zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ra-mach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z za-pisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 2.6. zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy). 2.7. zmiana nazw , siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 2.8. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akcepta-cji przez Zamawiającego; 2.9. zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możli-wym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych; 2.10. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 2.11. zmiana wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym - załącznik do umowy, ujętych w poszczególnych latach budżetowych celem realizacji za-mówienia; 2.12. zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.13. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 2.14. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji po-szczególnych zakresów rzeczowych; 2.15. w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość spowolnienia lub chwilowych przerw w realizacji robót. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, zostanie wówczas sporządzony stosowny aneks oraz zmiana harmonogramu rze-czowo-finansowego - jeżeli będzie miało to zastosowanie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwikjarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pwikjarocin.pl. SIWZ w wersji papierowej płatna: 600,00 zł netto (sposób płatności: przelew).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2010 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat (na I piętrze) w siedzibie Zamawiającego: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak