Jarocin: Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Cielczy, Gm. Jarocin
Numer ogłoszenia: 99899 - 2010; data zamieszczenia: 27.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie , ul. Marcina Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473487, 7477318, faks 062 7473480.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Cielczy, Gm. Jarocin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji za-dania: Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Cielczy, Gm. Jarocin. Zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego: - Do podstawowych obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego należą obo-wiązki i uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wymienione poniżej - Dokładne zapoznanie się z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową i zgłoszenie inwestorowi i projektantowi ewentualnych uwag do dokumentacji - Udział w przekazaniu terenu budowy - Kontrola realizacji inwestycji zgodnie z opracowanym przez wykonawcę harmono-gramem rzeczowo - finansowym - Sprawdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez wykonawcę robót - Sprawdzanie faktur wykonawcy oraz materiałów załączonych do rozliczenia robót - Zgłaszanie inwestorowi potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie protokołu konieczności na te roboty wraz z analizą kosztową, a po ich akceptacji przez inwestora - pełnienie nadzoru - Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonywania robót, w szcze-gólności materiałów, zmiany materiałów, urządzeń - Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym (a także w razie potrzeby - częściowym), udział w odbiorach - Nadzór i wyegzekwowanie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końco-wego lub częściowego - Udzielenie pisemnych opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy - W okresie rękojmi: branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujaw-nionych wad oraz kontrola usunięcia przez wykonawcę tych wad - Pobyt na budowie i na naradach u Zamawiającego 2 razy w tygodniu, w dniach: wtorek i piątek, a także na każde wezwanie Zamawiającego. Zwięzły opis inwestycji: Część mechaniczna a) Modernizacja zbiornika burzowego poprzez m.in. odnowienie i konserwację zbiornika burzowego, budowę nowego pomostu umożliwiającego wyjazd wózka ze skratkami oraz utwardzonej drogi dojazdowej do pomostu, demontaż krat ręcznych, montaż nowych mechanicznych krat pionowych prętowo-zgrzebłowych, nowej szafki sterowniczej, pompy zatapialnej oraz pojemnika przewoźnego na skratki b) Modernizacja stacji zlewnej poprzez m.in. remont skorodowanych pokryw na studniach od starego punktu zlewnego, wymiana przepływomierza, montaż przewodu grzejnego na rurze odprowadzajacej ścieki z wozów asenizacyjnych, wymianę szafy elektrycznej i automatyki z czytnikiem kart magnetycznych przewoźników c) Modernizacja budynku krat poprzez m.in. uszczelnienie budynku (poprzez montaż okien z tworzyw sztucznych, wymianę drzwi i bramy do budynku oraz drzwi do pomieszczenia skratek i wapna chlorowanego ) wraz z montażem wen-tylacji grawitacyjnej i mechanicznej, przenośnika śrubowego bezrdzeniowego do transportu skratek, praski do skratek z rurą transportową, przebudowę i izola-cję kanałów zlokalizowanych w pobliżu krat, wymianę szafy elektrycznej i au-tomatyki dla układu kraty schodkowe, przenośnik skratek i praska do skratek; korytek kabli elektrycznych d) Modernizacja piaskownika poprzez m.in. odnowienie i konserwację komór pia-skownika, generalną modernizację separatora piasku, wymianę: pompy pulpy piaskowej, szafki elektrycznej sterowniczej, zastawek ze stali kwasoodpornej w piaskowniku (5 szt.) oraz zastawek naściennych na rurach dn 350 (4 szt.), montaż sondy pH, zakup fadromy do wywozu piasku i skratek e) Modernizacja osadników wstępnych m.in. poprzez wymianę napędów wóz-ków, kabla elektrycznego zasilającego zgarniacze, szafki elektrycznej i automatyki, zasuw miękkouszczelnionych z napędem elektromechanicznym f) Modernizacja przepompowni ścieków: odnowienie i konserwacja zbiornika przepompowni oraz komory zasuw, podział komory retencyjnej na dwie komory, montaż: pomp zatapialnych Flygt (4 szt.), zaworów zwrotnych kulowych (4 szt.), zasuw kołnierzowych miękkouszczelnionych (wymiana w przypadku konieczności) (4 szt.), zastawek naściennych, szafki elektrycznej i automatyki (1 kpl.) g) Modernizacja dozowania PIX-u poprzez wykonanie rurociągu osłonowego z rur PE 80dla rurociągu PIX-u prowadzącego od stacji dozowania do komory reakcji, o długosci około 25 mb h) Modernizacja przepompowni osadu m.in. poprzez odnowienie i konserwację zbiornika, montaż nowych pomp zatapialnych (2 szt.), zasuw miękkouszczelnio-nych (2 szt.), zaworów zwrotnych kulowych (2 szt.), zasuw z kolumną i napędem elektromechanicznym (miękkouszczelnione) (2 szt.), rurociągu tłocznego ze stali 18G2 z przepompowni do rurociągu okreżnego OKF (dł. około 15 mb), szafki elektrycznej i automatyki (1 kpl.) i) Modernizacja zagęszczacza (starego) poprzez m.in.: odnowienie zbiornika, montaż nowego: mieszadła (1 szt.), przelewu pilastego ze stali nierdzewnej (1 kpl.), zasuwy z kolumną i napędem elektromechanicznym (1 kpl.), szafki elektrycznej i automatyki (1 kpl.) j) Modernizacja otwartej komory fermentacyjnej polegająca m.in. na odnowieniu zbiornika i konstrukcji nośnej schodów i balkonu wokół zbiornika, wykonaniu ze stali konstrukcyjnej 18G2 rurociągu doprowadzającego osad do OKF oraz bocznych odejść od rurociągu głównego do zasuw; montażu zasuwy z kolumną i napędem ręcznym (7 szt.), króćca dwukołnierzowego ze stali kwasoodpornej (7 szt.), mieszadeł zatapialnych średnioobrotowych (2 szt.), prowadnic mieszadeł (2 szt.), żurawia mieszadła (2 szt.), sond pH (2 szt.) k) Modernizacja przepompowni wód poosadowych polegająca na konserwacji zbiornika przepompowni, wymianie m.in. pomp zatapialnych - 2 szt., zasuw, zaworów zwrotnych, szafki elektrycznej i automatyki l) Modernizacja boksu na skratki i piaskownik poprzez m.in.: usunięcie istniejącej warstwy filtracyjnej, wykonanie trzech ścian długości około 16 m każda i ściany zamykającej długości około 13 m o wysokości 1,5 m; ułożenie ekranu z folii zabezpieczającego przedostawaniu się odcieków do gleby; ułożenie dre-nażu; wykonanie płyty betonowej z bocznymi korytami odwadniającymi; włą-czenie odpływu odcieków z koryt do istniejącej instalacji odwadniającej poletka m) Budowa pompowni ścieków oczyszczonych i rurociągu wody technologicznej (pompownia złożona m.in. ze zbiornika, pomp zatapialnych - 2 szt., zasuw, za-worów zwrotnych, szafki elektrycznej i automatyki oraz rurociągu tłocznego) n) Wymiana rurociągu osadu wstępnego od osadników wstępnych do prze-pompowni osadu o) Budowa pompowni wód deszczowych złożonej m.in. ze zbiornika, pompy za-tapialnej, zasuwy, zaworu zwrotnego, szafki elektrycznej i automatyki, rurociągu tłocznego i grawitacyjnego Gospodarka osadowa - kompostownia a) Zakup agregatów prądotwórczych (stacjonarny - 1 szt.; przewoźny obudowany - 1 szt.) UWAGA: Z przedmiotu zamówienia Zamawiający wykreśla wykonanie systemu transportu osadu STO i oświetlenia zewnętrznego (STO oraz WS), zakupu wagi samochodowej WS oraz wyposażenia ruchomego (ładowarki teleskopowej i jedno-naczyniowej, rozdrabniacza do pni, gałęzi i korzeni, samochodu do czyszczenia kanalizacji). Uwaga: Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie lub zawarta umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji. Szczegółowy zakres rzeczowy został wskazany w takich dokumentach jak: projekty bu-dowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowla-nych oraz przedmiary robót. Wszystkie dokumenty pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.7. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwyko-nawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot za-mówienia 6.8. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych pod-miotów 6.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rze-czypospolitej Polskiej 6.9.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. pkt Wykaz oświad-czeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 6.9.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.9.1. niniejszej specyfikacji, po-winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 6.9.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.9.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-spodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w któ-rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 6.9.2. stosuje się odpowiednio. 6.9.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przed-łożonego dokumentu. 6.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.10.1. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych wykonawców - jeśli dotyczy (w przy-padku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów). 6.10.2. Zamawiający wymagać będzie oddzielnie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów, o których mowa w punktach: 6.1., 6.4., 6.5., 6.6. pkt Wykaz oświad-czeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwier-dzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - nie podlegają one sumowaniu. 6.10.3. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej, ma udowodnić, że żaden z uczestników nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzie-lenie zamówienia. 6.10.4. Jeśli przynajmniej jeden z uczestników nie przedstawi dokumentów al-bo z innego powodu podlega wykluczeniu, wykluczeni zostaną wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6.10.5. Oświadczenia i dokumenty niewymienione w pkt 6.10.2. niniejszej spe-cyfikacji wykonawcy składają wspólnie i podlegają one sumowaniu. 6.10.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6.10.7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (li-dera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 6.10.8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6.10.9. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołu-jące się na wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy nale-ży wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika; rozumie się przez to nazwę i adres pełnomocnika (lidera) oraz nazwę i adres partnerów. 6.11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określo-nych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odnie-sieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5., 6.6. pkt Wy-kaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie korzystnych dla Zamawiającego zmian w treści danej umowy. 2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkiem zmiany terminu realizacji zamówienia przez wykonawcę robót budowlanych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwikjarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pwikjarocin.pl. SIWZ w wersji papierowej płatna: 30,00 zł netto (sposób płatności: przelew).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat (na I piętrze) w siedzibie Zamawiającego: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak