BIPZPORR


     
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednoosobową spółkę miasta Jarocin, której tradycje sięgają roku 1903. PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 490 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 380 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Obsługujemy również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie niniejszych stron nie tylko z myślą o udostępnieniu rzetelnej i wyczerpującej informacji o Przedsiębiorstwie, ale i także w celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą. Mając na uwadze zadowolenie Klientów, a także wierząc w owocną współpracę zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Remigiusz Nowojewski
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie

mieści się na oczyszczalni ścieków
w Cielczy (ul. Gajówka 1).

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 7:00-15:00

NIP: 617-17-21-399
REGON: 250737209
KRS: 0000116269
kapitał zakładowy: 124 067 000,00 zł

Konto bankowe
(podmioty gospodarcze):
Bank Pekao S.A.
05 1240 1747 1111 0010 6612 4895

(osoby fizyczne):
posiadają indywidualne numery kont

Prezes Zarządu
Remigiusz Nowojewski
tel. 62-747-31-60
fax 62-747-34-80

Wiceprezes Zarządu
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Elżbieta Kostka
tel. 62-747-73-18
fax 62-747-34-80

Główny Księgowy
Prokurent
Agnieszka Kaczmarek
tel. 62-740-59-65
fax 62-747-34-80

Właścicielem Przedsiębiorstwa jest Gmina Jarocin, a funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Jarocina.

Do kontroli działalności Spółki z ramienia Właściciela powołana została Rada Nadzorcza.

Skład RN PWiK sp. z o.o. w Jarocinie:
Witosław Gibasiewicz (przewodniczący),
Szymon Muszyński (zastępca p.),
Paweł Kołek (członek).


Aktualne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jarocin zostały zatwierdzone uchwałą nr XXXI/364/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2016r.
Czas ich obowiązywania do dnia 31.01.2018r. wydłużono uchwałą nr XLIX/526/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2017r. Kolejne wydłużenie (do dnia 31.05.2018r.) nastąpiło na skutek uchwały nr LXVI/655/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 grudnia 2017r.

Pobierz plik
Pobierz uchwałę i taryfy [PDF]
Pobierz plik
Pobierz uchwałę nr XLIX/526/2017 [PDF]
Pobierz plik
Pobierz uchwałę nr LXVI/655/2017 [PDF]

Ceny za dostarczaną wodę
Cena za 1m3 wody dla gospodarstw domowych i innych odbiorców ...................3,66zł
Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza* ...............................................3,89zł
Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo* ...........................1,56zł
Opłata abonamentowa dla odbiorców w budynkach wielolokalowych* .....................3,35zł
Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych z wodomierza głównego radiowego i podlicznika manualnego* .........8,53zł

Ceny za odprowadzanie ścieków (w tym opadowych i roztopowych) do kanalizacji ogólnospławnej
Cena za 1m3 ścieków od odbiorców odprowadzających ścieki niezawierające ścieków przemysłowych ...........................6,04zł
Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub przepływomierza* ............4,19zł
Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo* ..........................2,13zł
Opłata abonamentowa dla odbiorców w budynkach wielolokalowych* .....................3,09zł
Cena za 1m3 ścieków od odbiorców odprowadzających ścieki przemysłowe ....9,40zł
Opłata abonamentowa dla odbiorców odprowadzających ścieki przemysłowe* ...4,19zł

Ceny za odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej będącej własnością, użytkowanej lub zarządzanej przez PWiK Jarocin
- za 1m3
gospodarstwa domowe ................ 6,04zł /0,00zł**
właściciele i zarządcy dróg ........................6,04zł
podmioty gospod. i pozostałe instytucje .....6,04zł

Wszystkie ceny netto; należy doliczyć 8% VAT
---
* - opłata miesięczna
** - po uwzględnieniu dopłaty z budżetu gminy
© 2001-2018 PWiK sp. z o.o. w Jarocinie  |  polityka cookies  |  ostatnie zmiany: 2018-02-22