BIPZPORR
WFOŚiGW Poznań
Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował następujące przedsięwzięcia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ul. Al. Niepodległości w Jarocinie, 2. Wydłużenie sieci wod. z przyłączami i kan. sanit. z przykanalikami w ul. Siedlemińskiej, Wiejskiej, Wiśniowej i Sadowej w Jarocinie (w części dotyczącej budowy sieci kan. sanit. z przykanalikami), 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - os. Ługi II - ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Mazurska, ul. Małopolska i ul. Wielkopolska (w części dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej), 4. Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie - posesji położonych przy drodze na Galew oraz Witaszyczkach - dla 6 posesji za torami kolejowymi przy drodze na Zakrzew, 5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Golina (w części dotyczącej budowy sieci kan. sanit. z przyłączami), 6. Przebudowa ulicy Opłotki w Jarocinie wraz z kanalizacją deszczową (w części dot. sieci kanalizacji deszczowej). Szczegóły tutaj »


     
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednoosobową spółkę miasta Jarocin, której tradycje sięgają roku 1903. PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 480 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 370 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Obsługujemy również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie niniejszych stron nie tylko z myślą o udostępnieniu rzetelnej i wyczerpującej informacji o Przedsiębiorstwie, ale i także w celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą. Mając na uwadze zadowolenie Klientów, a także wierząc w owocną współpracę zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Remigiusz Nowojewski
Prezes ZarząduKomunikaty o przerwach w dostawie wody są zamieszczanie na stronie: www.jarocinska.pl
Awarie wodociągowe - nr tel. 62-749-38-83
Awarie kanalizacyjne - nr tel. 62-747-32-34

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia br. zostały wprowadzone indywidualne numery kont bankowych dla osób fizycznych. Prosimy o ich uwzględnienie podczas dokonywania płatności za faktury. Dziękujemy.
2016-12-20 Blisko 1,8 mln zł zainwestowała gmina Jarocin i gminne spółki – PWiK oraz ZUK, na ul. Opłotki w Jarocinie. W ramach trzech zadań wybudowana została kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne oraz położona nawierzchnia asfaltowa... więcej »
2016-10-27 Poniżej prezentujemy wyniki badania jakości wody do picia dostarczanej przez PWiK Jarocin w I półroczu 2016r.
Pobierz plik
Pobierz w pliku PDF
2016-10-13 Ogłoszenia o zamówieniach na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Radlin - etap II oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyniec zostały umieszczone na stronie BIP.
2016-02-08 Informujemy, że w miejscowościach: Wilkowyja i Witaszyce prowadzone są wymiany wodomierzy. W związku z powyższym prosimy o umożliwienie instalatorom dokonania takiej wymiany. Ponadto pragniemy poinformować, że mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody związane z niniejszą wymianą. W imieniu PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie wymiany wodomierzy dokonuje P.R.D. DROBUD S.A.

Produkcja wody dla miasta i gminy Jarocin odbywa się w 6 stacjach uzdatniania wody. PWiK Jarocin eksploatuje 23 czynne studnie głębinowe, produkujące około
2 mln m3 wody rocznie, głównie z utworów mioceńskich.

Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 483,2km, w tym 59,5km to sieć magistralna, 265,4km ma sieć rozdzielcza, a pozostałe 158,3km stanowią przyłącza (XII.2015r.).W chwili obecnej w Gminie Jarocin skanalizowanych jest 25 miejscowości z 27.

W ogólnej długości rurociągu, tj. 373,6km na kanalizację ogólnospławną przypada 19,6km, sanitarna liczy 279,3km, a 74,7km stanowią przyłącza (XII.2015r.).

Oczyszczalnia ścieków w Cielczy obsługuje miasto i gminę Jarocin oraz część gmin Jaraczewo i Kotlin.
Na obiekt dowożone są również ścieki wozami asenizacyjnymi.

Przepustowość OŚ Cielcza wynosi ok. 12,5 tys. m3/dobę.
Laboratorium powstało w 1985 roku. Od 1992r. wykonuje usługi w zakresie badań fizyko - chemicznych wody i ścieków oraz kontroluje firmy wprowadzające ścieki do kanalizacji. Nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje laboratorium, umożliwia uzyskanie natychmiastowych wyników wielu parametrów. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Nr AB 862.
© michał jasik 2001-2017  |  wersja 3.1  |  polityka cookies  |  ostatnie zmiany: 2017-01-09