BIPiBOK
W dniu 11 kwietnia 2017r. została podpisana umowa dofinansowania Projektu pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Jarocin" o numerze POIS.02.03.00-00-0174/16-00. Projekt ten wpisuje się w ramy działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Głównym celem Projektu jest kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu, poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce - wodą oraz wykorzystanie zgromadzonej w osadach ściekowych energii, prowadzące do ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 255.960.534 zł, w tym wydatki kwalifikowane obejmują 150.812.46 zł. Przedsiębiorstwu udało się otrzymać na realizację Projektu dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 128.190.579,07 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Szczegóły tutaj »
WFOŚiGW Poznań
Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował następujące przedsięwzięcia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (Al. Niepodległości), 2. Wydłużenie sieci wod. z przyłączami i kan. sanit. z przykanalikami (ul. Siedlemińska, Wiejska, Wiśniowa i Sadowa), 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (os. Ługi II), 4. Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie, 5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Golina, 6. Przebudowa ulicy Opłotki w Jarocinie wraz z kanalizacją deszczową, 7. Przebudowa dróg gminnych – ul. M.C.Skłodowskiej, Piaskowa, Świerczewskiego oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, 8. Usprawnienie odpływu wód deszczowych z osiedla 1000-lecia w Jarocinie, 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyniec, 10. Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Cielcza, 11. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Prusy, 12. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z terenu zakładu Phytopharm Klęka S.A. do Oczyszczalni Ścieków w Cielczy, 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radlin – Etap II, 14.-15. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie os. Bogusław IV. 16. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych przy ul. Parowozownia w Jarocinie. 17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków Jarocin, ul. Wrocławska, 18. Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Golinie wraz z budową kanalizacji deszczowej. 19. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Bogusław w Jarocinie. Szczegóły tutaj »
     
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednoosobową spółkę miasta Jarocin, której tradycje sięgają roku 1903. PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 490 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 380 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Obsługujemy również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie niniejszych stron nie tylko z myślą o udostępnieniu rzetelnej i wyczerpującej informacji o Przedsiębiorstwie, ale i także w celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą. Mając na uwadze zadowolenie Klientów, a także wierząc w owocną współpracę zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Remigiusz Nowojewski
Prezes ZarząduKomunikaty o przerwach w dostawie wody są zamieszczanie na stronie: www.jarocinska.pl
Awarie wodociągowe - nr tel. 62-749-38-83
Awarie kanalizacyjne - nr tel. 62-747-32-34

2018-06-19 W niedzielę 17 bm. odbył się pierwszy z cyklu kilkunastu pikników rodzinnych... więcej »
2018-06-15 Rozpoczynamy cykl pikników rodzinnych, podczas których będziemy informowali o realizowanej przez nasze przedsiębiorstwo, największej w historii gminy Jarocin, inwestycji... więcej »
2018-06-12 W poniedziałek 11 czerwca podpisana została umowa na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy... więcej »
2018-05-28 W przededniu święta samorządu lokalnego podpisany został kontrakt na "Przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie"... więcej »
2018-04-23 W ramach projektu "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Jarocin" zmodernizowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy w ul. Poznańskiej... więcej »
2018-03-07 Poniżej prezentujemy wyniki badania jakości wody do picia dostarczanej przez PWiK Jarocin w II półroczu 2017r.
Pobierz plik
Pobierz w pliku PDF
2018-01-11 Informujemy, że w miejscowościach: Prusy, Roszków, Siedlemin, Witaszyce i Zakrzew prowadzone są wymiany wodomierzy. W związku z powyższym prosimy o umożliwienie instalatorom dokonania takiej wymiany. Ponadto pragniemy poinformować, że mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody związane z niniejszą wymianą. W imieniu PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie wymiany wodomierzy dokonuje P.R.D. DROBUD S.A.

Produkcja wody dla miasta i gminy Jarocin odbywa się w 6 stacjach uzdatniania wody. PWiK Jarocin eksploatuje 23 czynne studnie głębinowe, produkujące około
2 mln m3 wody rocznie, głównie z utworów mioceńskich.

Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 502,5km, w tym 59,5km to sieć magistralna, 278,0km ma sieć rozdzielcza, a pozostałe 165,0km stanowią przyłącza (XII.2017r.).W chwili obecnej w Gminie Jarocin skanalizowanych jest 26 miejscowości z 27.

W ogólnej długości rurociągu, tj. 406,1km na kanalizację ogólnospławną przypada 19,6km, sanitarna liczy 307,5km, a 79,0km stanowią przyłącza (XII.2017r.).

Oczyszczalnia ścieków w Cielczy obsługuje miasto i gminę Jarocin oraz część gmin Jaraczewo, Kotlin i Nowe Miasto. Na obiekt dowożone są również ścieki wozami asenizacyjnymi.

Przepustowość OŚ Cielcza wynosi ok. 12,5 tys. m3/dobę.
Laboratorium powstało w 1985 roku. Od 1992r. wykonuje usługi w zakresie badań fizyko - chemicznych wody i ścieków oraz kontroluje firmy wprowadzające ścieki do kanalizacji. Nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje laboratorium, umożliwia uzyskanie natychmiastowych wyników wielu parametrów. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Nr AB 862.
© 2001-2018 PWiK sp. z o.o. w Jarocinie  |  polityka cookies  |  RODO  |  ostatnie zmiany: 2018-06-19