BIPZPORR
WFOŚiGW Poznań
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ul. Al. Niepodległości w Jarocinie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 30 marca 2015r. a zakończono 20 grudnia 2015r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 147.001,45 zł netto, z czego 85,03 % - 125.000,00 zł. zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji - firma FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak, Karol Misiak s.c. - wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Al. Niepodległości w Jarocinie. Łącznie wybudowano 325,72 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur PVC o dn 200 mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o dn 160 mm i długości łącznej 27,69 mb (6 szt.).
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Wydłużenie sieci wod. z przyłączami i kan. sanit. z przykanalikami w ul. Siedlemińskiej, Wiejskiej, Wiśniowej i Sadowej w Jarocinie (w części dotyczącej budowy sieci kan. sanit. z przykanalikami) zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 16 października 2015r. a zakończono 4 lipca 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 631.280,62 zł netto, z czego 79,20% - 500.000,00 zł zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji - firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.- wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Siedlemińskiej, Sadowej, Wiejskiej i Wiśniowej w Jarocinie. Łącznie wybudowano 1869,60 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur PVC o dn 200 mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o dn 160 mm i długości łącznej 162,40 mb ( 25 szt.).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - os. Ługi II - ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Mazurska, ul. Małopolska i ul. Wielkopolska (w części dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej) zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 27 czerwca 2016r. a zakończono 12 lipca 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 219.711,42 zł netto, z czego 99,68 % - 219.000,00 zł. zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji - firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. - wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Śląskiej, ul. Kurpiowskiej, ul. Mazurskiej, ul. Małopolskiej i ul. Wielkopolskiej w Jarocinie. Łącznie wybudowano 654,20 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur PVC o dn 200 mm.     
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednoosobową spółkę miasta Jarocin, której tradycje sięgają roku 1903. PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 480 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 370 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Obsługujemy również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie niniejszych stron nie tylko z myślą o udostępnieniu rzetelnej i wyczerpującej informacji o Przedsiębiorstwie, ale i także w celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą. Mając na uwadze zadowolenie Klientów, a także wierząc w owocną współpracę zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Remigiusz Nowojewski
Prezes Zarządu


Komunikaty o przerwach w dostawie wody są zamieszczanie na stronie: www.jarocinska.pl
Awarie wodociągowe - nr tel. 62-749-38-83
Awarie kanalizacyjne - nr tel. 62-747-32-34

Informujemy, iż od dnia 1 lutego br. odbywać się będzie wymiana umów na dostawę wody i odbiór ścieków. W związku z tym prosimy o przygotowanie podstawowych informacji o nieruchomości (w tym numeru księgi wieczystej) oraz potraktowanie z przychylnością osób kolportujących umowy (będą one posiadały stosowną legitymację i upoważnienie).
2016-10-27 Poniżej prezentujemy wyniki badania jakości wody do picia dostarczanej przez PWiK Jarocin w I półroczu 2016r.
Pobierz plik
Pobierz w pliku PDF
2016-10-13 Ogłoszenia o zamówieniach na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Radlin - etap II oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyniec zostały umieszczone na stronie BIP.
2016-02-08 Informujemy, że na terenie osiedli nr 5 (Ciświca) i nr 15 (Polna) oraz w miejscowościach: Cząszczew, Kadziak, Kąty, Łuszczanów, Prusy, Roszków, Siedlemin, Wilczyniec i Witaszyczki prowadzone są wymiany wodomierzy. W związku z powyższym prosimy o umożliwienie instalatorom dokonania takiej wymiany. Ponadto pragniemy poinformować, że mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody związane z niniejszą wymianą. W imieniu PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie wymiany wodomierzy dokonuje P.R.D. DROBUD S.A.

Produkcja wody dla miasta i gminy Jarocin odbywa się w 6 stacjach uzdatniania wody. PWiK Jarocin eksploatuje 23 czynne studnie głębinowe, produkujące około
2 mln m3 wody rocznie, głównie z utworów mioceńskich.

Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 483,2km, w tym 59,5km to sieć magistralna, 265,4km ma sieć rozdzielcza, a pozostałe 158,3km stanowią przyłącza (XII.2015r.).W chwili obecnej w Gminie Jarocin skanalizowanych jest 25 miejscowości z 27.

W ogólnej długości rurociągu, tj. 373,6km na kanalizację ogólnospławną przypada 19,6km, sanitarna liczy 279,3km, a 74,7km stanowią przyłącza (XII.2015r.).

Oczyszczalnia ścieków w Cielczy obsługuje miasto i gminę Jarocin oraz część gmin Jaraczewo i Kotlin.
Na obiekt dowożone są również ścieki wozami asenizacyjnymi.

Przepustowość OŚ Cielcza wynosi ok. 12,5 tys. m3/dobę.
Laboratorium powstało w 1985 roku. Od 1992r. wykonuje usługi w zakresie badań fizyko - chemicznych wody i ścieków oraz kontroluje firmy wprowadzające ścieki do kanalizacji miejskiej. Nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje laboratorium, umożliwia uzyskanie natychmiastowych wyników wielu parametrów.
© michał jasik 2001-2016  |  wersja 3.1  |  polityka cookies  |  ostatnie zmiany: 2016-10-27